PKN
  » De Gemeente  
Hervormde Gemeente Rockanje
predikant predikant                       ds. W. Quak           Dwarsweg 11  3235 CE Rockanje       0181-795635


                      Uit de pastorie     hier     leest u meer

lees meer »
 
Kerkenraad en Kerkrentmeesters Kerkenraad en Kerkrentmeesters


              Contactgegevens vindt u hier...
 

lees meer »
 
uit de kerkenraad uit de kerkenraad

Van de voorzitter

 

Kinderpardon, ook in Rockanje?

 

Eind januari was er bijna een kabinetscrisis rondom het onderwerp kinderpardon.

Hoewel dit artikel niet als doel heeft een politieke boodschap uit te dragen heeft uw voorzitter toch wel
iets met het kinderpardon, het roept positieve gevoelens op, gevoelens dat het een voorrecht is om dit
woord te kennen. Het is een uiting van barmhartigheid welke juist ook een christen zal en moet
aanspreken, het verwijst naar de wortels van ons heden alsmede naar de hoop voor onze toekomst.

Hoe dit in elkaar steekt gaan we verkennen.

Laten we beginnen met een nadere omschrijving van de begrippen pardon resp. kinderpardon:
Pardon: – verontschuldiging
– bedevaart waarbij vergiffenis wordt afgesmeekt (actueel in Bretagne).
– amnestie, kwijtschelding van rechtsvervolging of straf.
Kinderpardon: algemeen pardon voor asielkinderen omdat ze in Nederland zijn geboren en/of opge-
groeid waardoor ze alsnog recht hebben op een verblijfstatus.

Als we vervolgens de begrippen kwijtschelding en asielkinderen op elkaar betrekken en daar onze
christelijke identiteit aan toevoegen dan kunnen we onszelf de volgende vragen stellen: Vallen ook wij
onder een pardonregeling? Valt de Hervormde Gemeente van Rockanje ook onder een pardonregeling?

Zoals altijd moeten we het fundament van onze tegenwoordigheid kunnen terugvinden in de bijbel. In
drie aandachtspunten zullen we bezien hoe dat zit met de relatie: kind-verblijf-pardon.

1- In Lukas 18 lezen we het volgende: “Laat de kleine kinderen tot mij komen en verhinder hen niet,
want voor zulke mensen is het Koninkrijk van God. Voorwaar zeg Ik u: wie het Koninkrijk van God niet
ontvangt als een kind, zal daarin beslist niet binnengaan”.

Wij zullen dus de onbevangenheid, het verlangen en de overgave van een kind moeten hebben om
een verblijfstatus in het Koninkrijk van God te verkrijgen.
Wat voor kinderen zijn wij dan? Zijn wij ook onthecht? Zijn we ook op de vlucht?

2- In Johannes 8 duidt Jezus in een gesprek met de Joden om Hem heen deze kinderstatus. In ant-
woord op hun vooringenomenheid zegt Hij dat ze weliswaar Abrahams nageslacht zijn maar omdat
Zijn woord (van Jezus) geen ingang bij hen heeft zij zichzelf niet Abrahams kinderen mogen noemen.
Maar nu probeert u Mij te doden, een Mens die de waarheid tot u gesproken heeft, die Ik van God
gehoord heb. Dat deed Abraham niet. U doet de werken van uw (aardse) vader, niet die van Abraham”

Jezus laat de mensen hier zien “dat ze in Zijn woord moeten blijven om de waarheid te kennen welke
hen zal vrijmaken
”.
Wij zijn kinderen van deze wereld met aardse vaders gevangen in de netten van deze wereld, een
status zonder echte vrijheid, een verblijfstatus met een onzekere toekomst.

We zijn dus eigenlijk asielkinderen in onze eigen wereld waarbij Jezus ons de weg wijst naar een
bestemming van vrijheid om als bevrijde mensen definitief te kunnen hechten. Een bestemming waar
amnestie wordt verleend.
Hoe deze te bereiken?

3- In Romeinen 8 geeft Paulus ons als asielkinderen hoop en perspectief:

Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van
God. In de hoop dat de schepping bevrijd zal 
worden van de slavernij van het verderf om te komen tot
de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God”.

Als u in Jezus Christus bent, als de Geest van God in u woont dan hebt u de Geest van aanneming tot
kinderen ontvangen door Wie wij mogen roepen: Abba Vader.

Derhalve zijn wij aardse kinderen met een asielstatus in het Koninkrijk der Hemelen.

Het is Jezus Christus die het kinderpardon verleent. Als we Hem aannemen woont de Geest van
God in ons en verkrijgen we een definitieve verblijfstatus in dat koninkrijk waar geen dood is maar leven
en gerechtigheid. Jezus Christus heeft door zijn offer betaalt voor de kwijtschelding van onze straf, voor
onze amnestie, waardoor we uit genade vrij als Gods kinderen kunnen leven.

Dat is een mooie boodschap om in Rockanje uit te dragen, om in onze Gemeente uit te dragen. Klein in
getal met naar de leeftijd gemeten weinig kinderen mogen we de grootsheid van God vieren. We mogen
elkaar aansporen kinderen van God te worden met de zekerheid dat er voor ons een generaal pardon is
bedongen.

In de gemeenschap van onze kerk zijn we kinderen die onder een pardonregeling vallen.
Een kinderpardon voor allen, ook in Rockanje.

Dat is de uitwerking van Gods liefde en de bron van onze levensvreugde.

 

Met vriendelijke groet, mede namens de kerkenraad, A.P. v. E.

 

 
 
 
 

Dorpskerk Rockanje
  
        
       
Willem de Waalstraat 2
       3235 BV  Rockanje

     
          
 
         
zondag 09.45 uur             

    de Dienst direkt of later 
                        beluisteren...


    Zangdienst in Stuifakkers
              2 mei  2019    

     
              Jeugdclub
         
          
   Kijk hier  

 


            
           ??   kijk....  !


     
                
        6 april   mee doen....   Vrouwengesprekskring
   Iedereen is welkom

    


   
   Struinen door de duinen
   (opnieuw onder de
                            aandacht


 Kijk....   
  

            
               uitnodiging    


  
  


  
    

 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.