PKN
  » De Gemeente  
Hervormde Gemeente Rockanje
Predikant Predikant
                       ds. W. Quak           Dwarsweg 11  3235 CE Rockanje       0181-795635
                                                       
                               [ email:  quakwilliam@hotmail.com  ]

                      Uit de pastorie     hier     leest u meer
lees meer »
 
Kerkenraad en Kerkrentmeesters Kerkenraad en Kerkrentmeesters


              Contactgegevens vindt u hier...
 

lees meer »
 
Uit de kerkenraad Uit de kerkenraad

 

Van de voorzitter


Toegang


Intro:
Toegang betekent veelal dat we de vrijheid hebben om te betreden al of niet onder voorwaarden(betaling e.d.). Vrijheid is een groot goed.
We leven in een democratie met veel verworven vrijheden die we koesteren, die fundamenteel zijn in ons grondwettelijk bestel en sturend zijn in onze maatschappelijke verhoudingen .
In de loop van onze geschiedenis hebben deze vrijheden vorm gekregen zowel voor onze identiteit als groep als ook voor onze persoonlijke identiteit. Er is veel strijd aan vooraf gegaan gedragen door culturele en levensbeschouwelijke inzichten.
Als we het nu hebben over artikel 1 van de Grondwet met daarin o.a. de vrijheid van meningsuiting, de godsdienstvrijheid en de vrijheid in het menselijk verkeer dan moeten we begrijpen dat dit een groeiproces is geweest van de laatste eeuwen.
Werden de middeleeuwen gekenmerkt door een feodale structuur met veel macht en privileges voor de adel en de geestelijkheid, dan zien we in de achttiende eeuw de stroming van de Verlichting opkomen met een centrale plaats voor de rede. Het wordt een pijler onder onze westerse beschaving vooral omdat er wijzigingen in denken, handelen en wetenschap in gang worden gezet met een opwaardering van het menselijk vernuft hetgeen de waardering van het geloof niet altijd ten goede kwam.
Scheiding van kerk en staat waren mede een gevolg.


In Frankrijk kwam het tot een verzet tegen het absolutisme van de macht onder koning Lodewijk de Veertiende uitmondend in de Franse Revolutie(1789-1799) met politieke omwentelingen. U kent vast wel de leus: ” vrijheid, gelijkheid en broederschap“. Er is vervolgens heel wat strijd geleverd om deze begrippen van een maatschappelijk platform te voorzien en een basisplaats te geven in ons denken en handelen. Zoals gezegd de Verlichting gaf ruimte aan de denkers, de industrialisatie heeft via een langzame en moeizame weg ruimte geschapen voor meer welvaart, gelijkheid en waardering. Conflicten tussen bevolkingsgroepen en landen hebben de broederschap behoorlijk in de weg gestaan (denk aan de beide wereldoorlogen) en staat de broederschap (lees: naastenliefde) nog altijd in de weg.


Kerkelijk hebben we voorafgaand de Reformatie gezien. Luther en Calvijn hebben vanuit een intense geloofsbeleving traditie en macht andere dimensies gegeven, ze waren ook voorlopers in het denken, eerder dan de Franse Revolutie. Ze durfden in relatieve vrijheid hun mening te geven. Ze belichaamden een andere revolutie waar niet de rede centraal staat (lees: de mens) of menselijke instituten maar waar ze de rede gebruikt hebben om Jezus Christus centraal te stellen en te ontdoen van iedere menselijke voorspraak. Verderop zullen we zien dat dit ook tot vrijheid kan leiden.
U weet dat vervolgens de brandstapels er voor zorgden dat het uiterst moeilijk was om in vrijheid protestant te zijn.


In onze tijd zien we een uitsplitsing in vele politieke partijen en een diversiteit aan kerkgenootschappen als rijping en uitgroei van die vrijheid.
De vraag rijst dan : Hebben we door al die verworven vrijheid ook overal toegang?
Dit gaan we nader uitwerken.


Casuïstiek:
Ik loop vanaf mijn nieuwe behuizing naar de Dorpskerk om de verwarming aan te zetten. Langs de Plus de W. de Waalstraat in kom ik links bij het hek van de kerk, het zit op slot, er is geen toegang, in deze tijd ook niet op zondag. Vanuit praktisch oogpunt allemaal te begrijpen, maar daar sta ik dan met mijn gevoel van vrijheid, ik kan er niet in. De beheerder van een bezitting kan dus een grens stellen aan mijn vrijheid om te gaan waar ik wil. Ik loop 20 meter verder en kom rechts bij een hek van het schoolplein met daaraan een bordje met het opschrift: “ verboden toegang voor onbevoegden, artikel 461 wetboek van strafrecht”. Hier dus een beperking van mijn vrijheid met zelfs een wettelijke basis. Deze verboden zijn op zich volkomen logisch en maatschappelijk zeer te begrijpen. Als we overal zomaar binnen zouden lopen wordt het een chaos. Ik loop door en sla links af het pad op naar de ingang van de consistorie, naar het kerkgebouw dus, naar een plek van Woordverkondiging, naar een plek met een ander Wetboek, naar een plek waar ze ook vertellen over een andere verworven vrijheid met een geheel andere leus, die van geloof, hoop en liefde.


Reflectie:
Deze plek representeert een wereld, het Koninkrijk van God, waar altijd vrije toegang is omdat Jezus Christus door Zijn werk, Zijn lijden en Zijn opstanding voor ons die vrijheid van toetreding heeft verworven en uit liefde aanreikt. Deze vrijheid heeft twee aspecten: we mogen ons vrij van de zondelast weten als we in vrijheid en oprechtheid Hem aannemen.
In Lukas 13 wordt deze vrijheid van toetreding door Jezus ingekaderd door het beeld van de nauwe poort, waar Hij zegt:
Strijd om binnen te gaan door de nauwe poort, want velen, zeg Ik u, zullen proberen binnen te gaan en het niet kunnen”.
En verderop: “Ga weg van Mij, allen die ongerechtigheid bedrijven”
Om het door Jezus Christus vrijgemaakte pad te mogen betreden moeten we onze vrijheid aanwenden om Hem te zoeken, God te eren en nederig en strijdvaardig de gerechtigheid van dat Koninkrijk naleven.
Dan zal de ons geschonken vrijheid ons echt en altijd toegang geven:
“ Daar zullen er komen van oost en west, van noord en zuid, en zij zullen aan tafel gaan in het Koninkrijk van God”( Lukas 13 vers 29)
Wat een voorrecht: Jezus Christus heeft er voor gezorgd dat niet alleen de Hogepriester mag verschijnen voor het Aangezicht van God, maar door Zijn lijden en sterven is dit voor ons allen bereikbaar. Hier worden geloof, hoop en liefde voor ons uitvergroot en begrijpelijk. Wat een troost.
We zijn in afwachting van Pasen.
Op het moment van dit schrijven is het nog onduidelijk of dat er dan weer een kerkdienst is, of dat er weer toegang is door dat gesloten hek.


Maar wat ons richting geeft en overduidelijk is:
Pasen geeft ons toegang en maakt ons echt vrij. Geloof, hoop en liefde vloeien hier ineen en dat geeft ons zicht op het Koninkrijk van God, de Nieuwe Wereld .
Christus heeft voor onze vrijheid gestreden, Hij heeft zich voor ons geofferd uit
Liefde waardoor we Hoop mogen hebben op toegang. Onze schuld is in principe vereffend en daar mogen we niet vrijblijvend mee omgaan.
Om te realiseren moeten we mobiliseren.!!!!!!!!
Dat vergt van ons een strijdbaar Geloof in de wetenschap dat de overwinning louter genade is.


Zoek toegang, Pasen is de sleutel.


Met vriendelijke groet, mede namens de kerkenraad, A.P. v. E. 

 
 
 
 

Dorpskerk Rockanje
  
        
       
Willem de Waalstraat 2
       3235 BV  Rockanje

     
          
 

       Elke  zondag  09.45uur   
       aanvang van de Dienst.

   


        

    De Dienst direct of later
    beluisteren klik  hier...                     

----------------------------------

 de liturgie voor de eredienst
 vindt u   
hier...

 

           
    
 
 
Wij houden ons aan de regels van
het RIVM in het Clubwerk


            Jeugdclub

         
          
      meer
 


            
           ??   kijk....  !
               
               
Gaat niet door.


     
             
               
 
  
    
             
  ( update )       Koffie ochtenden
       Iedereen is welkom

    
            Gaat niet door.
   Struinen door de duinen

 Kijk....   
     
     Gaat niet door!
 
    
                        


  

       Snuffelloods is uit
          voorzorg gesloten

                     
  


          
    

 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.