PKN
  » De Gemeente  
Hervormde Gemeente Rockanje
predikant predikant


                       ds. W. Quak           Dwarsweg 11  3235 CE Rockanje       0181-795635


                      Uit de pastorie     hier     leest u meer
lees meer »
 
Kerkenraad en Kerkrentmeesters Kerkenraad en Kerkrentmeesters


              Contactgegevens vindt u hier...
 

lees meer »
 
Uit de kerkenraad Uit de kerkenraad

Actie kerkbalans 2020

 

In januari is de Actie Kerkbalans weer van start gegaan. Het thema dit jaar is:

 

Geef voor je kerk“.

 

De kerk is de plaats waar we samen als gemeente God loven, waar uitleg van de bijbel wordt gegeven en waar je met anderen van gedachte kunt wisselen over zaken die je bezighouden.

 

Daarnaast zijn er activiteiten zoals onder andere huisgroepen en de jeugdclubs die wij als hervormde gemeente belangrijk vinden.

 

Voor het in stand houden van de kerk en voor de activiteiten is geld nodig. Uw steun is daarbij nodig!

 

Onze inkomsten komen voor een groot deel uit uw bijdragen. Laten wij ervoor zorgen dat de Hervormde Gemeente van Rockanje deze prachtige taak ook in 2020 weer kan voortzetten.

 

We hopen daarom dat u ruim zult willen bijdragen.

 

Voor de duidelijkheid: de Actie Kerkbalans is een landelijke actie, maar de opbrengsten komen geheel ten goede aan de eigen gemeente.

 

Mogen wij ook dit jaar weer op u rekenen? U kunt uw bijdrage overmaken op NL46RABO0355702398 t.n.v. het College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Rockanje.

 

 

Met hartelijke groet,

 

Namens het College van Kerkrentmeesters

 

Arjen van Erkel en René Burgers

 

 

NB. Het RSIN (ANBI ) nummer van de kerkvoogdij is 002685784.
 


Van de voorzitter

 

 

Werkelijkheid, hard of zacht ?

 

In ons bestaan worden we geconfronteerd met harde en zachte feiten..

Het woordje hard staat dan voor stevig, tegen grote druk bestand, onwrikbaar. Denk hierbij aan uitdrukkingen zoals “” een harde werkelijkheid” , “ een harde waarheid”.

Het woordje hard ( bijvoeglijk naamwoord ) bekrachtigt het woord dat er op volgt ( zelfstandig naamwoord ) en moet aldus de geloofwaardigheid versterken. Als we het over een hard bewijs hebben dan wil dat zeggen dat het vrijwel zeker bewezen is.

In de perceptie liggen de woorden hard en geloofwaardigheid in elkaars verlengde.

Ook het tegenovergestelde komt ons bekend voor , namelijk dat het woord zacht en hetgeen er op volgt voor de duiding van de boodschap in elkaars verlengde liggen. Denk aan “een zachte deken” of “ een zacht karakter”, aanduidingen die bij ons een aangenaam gevoel opwekken.

We zitten zo in elkaar dat de waarheden in onze buitenwereld hard onderbouwd moeten zijn voor we ze aannemen maar de waarheden waarbij we zelf betrokken zijn voorzien we toch graag van een zachte kant.

Dagelijks zien we om ons heen en vernemen we uit de media dat mensen en volkeren elkaar met harde argumenten proberen te overtuigen omtrent de rechtvaardiging van hun handelswijze in deze wereld. Politieke, maatschappelijke en religieuze opvattingen vinden zo hun weg over het rond der aarde.

In onze wereld waar het menselijk brein, de menselijke ratio ,op een verheven voetstuk staat vinden we het woord hard aan de kant van de werkelijkheid en het gelijk. Zachte zaken koppelen we meer aan een persoon, aan ons persoonlijk gevoel ,aan onze feilbaarheid, maar zijn zeker niet leidend en bindend in de waardering van elkaar en van diezelfde werkelijkheid.

We leven in een wereld van beredeneerde werkelijkheid, veelal losgemaakt van individuele gevoelsmatigheid.

 

Herkennen we bij onszelf en in onze gemeente ook iets van die hardheidsclausule?

Privé proberen we zekerheden te realiseren die door anderen worden onderkend. In behuizing, scholing, werk en activiteiten sluiten we aan bij bestaande en erkende structuren die als hard (vaststaand/bewezen) worden onderschreven.

Als gemeente proberen we ons gedachtegoed aan de wereld kenbaar te maken en we doen dit vanuit harde ( controleerbare ) gegevens:

  • We belijden een herkenbare koers ondersteund door een vormgeving als uitwerking van onze geloofsbeleving.

  • We begeleiden jeugd, volwassenen en gezin vanuit een voor ons vaststaande waarheid.

  • We presenteren ons naar de wereld vanuit diezelfde waarheid.

  • We doen met elkaar veel herkenbare en erkende inspanningen. Denk aan pastorale arbeid, jeugdwerk, evangelisatie, inzet voor de kerstnachtdienst, inzet voor geldwerving, inzet instandhouding gebouw en tuin, ook de activiteiten van de Snuffelloods mogen hier zeker niet vergeten worden en dan is deze opsomming nog niet compleet.

 

We zetten ons in voor een werkelijkheid en een waarheid die voor ons in de kern onwrikbaar en vaststaand is , een voor ons harde werkelijkheid.

 

Is dit het alleen?

Waar blijft de zachtheid?

 

Enkele verzen uit Psalm 37 kunnen we gebruiken als opmaat voor ons begrip van een werkelijkheid met zachtheid:

vers 1 : “ ontsteek niet in woede over de kwaaddoeners, benijd niet wie onrecht doen”

vers 3 : “ vertrouw op de Heere en doe het goede, bewoon de aarde en voed u met trouw”.

vers 9 : “ want de kwaaddoeners zullen uitgeroeid worden”.

Vers 11 : “ maar de zachtmoedigen zullen de aarde bezitten en vreugde scheppen in grote vrede”.

Dus een oproep tot zachtmoedigheid en overgave aan de vrede van de Heere.

 

Met de komst van Jezus Christus wordt het onderscheid tussen een harde en zachte levenshouding verder verdiept.

In de Bergrede ( Mattheüs 5) roept Hij ons op om Zijn Geest weer in ons te laten wonen (voor ons later mogelijk gemaakt door Golgotha) en te treuren om de zonde in jezelf en de wereld rondom je. Treuren maakt je gemoed zacht. Vervolgens zegt Hij:

“ zalig de zachtmoedigen want zij zullen de aarde beërven”.

Zonde maakt hard, vergeving maakt zacht.

We moeten dus onze wereld met al haar feitelijke hardheden vervangen door Zijn wereld van zachtmoedigheid.

Zo is de Troost van het evangelie een nieuwe werkelijkheid, uit zachtheid geboren.

Dus ook voor de kerk van Rockanje geldt dat we als kerk in deze harde wereld moeten overleven via de tegenkracht van de zachtheid ons aangereikt in de persoon van Jezus Christus.

Als we er zo naar kijken dan begrijpen we dat enerzijds de waardigheid van het geloof gekoppeld is aan het begrip zacht maar dat anderzijds juist die zachtheid bepalend is voor de hardheid waarmee we geloven.

Dat we ondanks een maatschappij met prestatiedruk en overwaardering van het rationele moeten komen tot een houding die integer is , die zacht is en juist daardoor opvalt en in de waarneming door anderen als hard (niet makkelijk vervormbaar) overkomt.

 

We moeten dus op weg naar een levenshouding waarin hard verwordt tot zacht en vervolgens zacht verwordt tot hard.

Kenmerkt dat ook uw levensweg?

Kunnen we vervolgens de overstap maken naar die andere zaligspreking waarbij hard met een d vervangen wordt door hart met een t ?

“ Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien”.

 

Dat uw harde werkelijkheid mag gedijen in een bedding van zachtmoedigheid, ontkiemend vanuit een rein hart.

 

Een hartelijke groet, mede namens de kerkenraad, A.P. v. E.

 

 
 
 
 

Dorpskerk Rockanje
  
        
       
Willem de Waalstraat 2
       3235 BV  Rockanje

     
          
 
              elke zondag
      aanvang van de Dienst
  
                09.45 uur

     


          

    de Dienst direkt of later 
                      beluisteren...

      
   
         
        Geef voor je Kerk
 

           
    

 

            Jeugdclub
         
          
   Kijk hier   
 


            
           ??   kijk....  !


     
              
         
!  er is nog plek  !


              meer .....       Koffie ochtenden
    Iedereen is welkom

    
 


 
   Struinen door de duinen

 Kijk....   
  


            
               uitnodiging    
 


  
  


  
    

 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.