PKN
  » De Gemeente  
Hervormde Gemeente Rockanje
Uit de kerkenraad Uit de kerkenraad

 

Van de voorzitter

Balans

 

Het woord balans kruist in meerdere betekenissen ons levenspad.

We gaan 2021 in (alle lezers overigens een gezegend jaar toegewenst), waarbij we goede voornemens naar elkaar uitspreken, waarbij we de ander levensgeluk toewensen, waarin we hopen op evenwicht, op balans in ons leven. Het is immers goed denkbaar dat corona of andere gebeurtenissen in de persoonlijke sfeer ons uit balans hebben gebracht. Hierdoor kunnen we het moeilijk hebben en soms zoekende zijn. Oorzaken die nopen ons in te spannen om onszelf en onze omgeving weer in balans te krijgen.

Aan het begin van een nieuw jaar komen we het woord balans ook altijd weer tegen in de Actie Kerkbalans ( zie ook elders in dit blad ). Dit is een uiterst belangrijke actie van geldinzameling voor de plaatselijke kerk. Het woord balans verwijst hier naar een overzicht ( en liefst evenwicht ) van de activa (vorderingen en bezittingen) en passiva ( schulden ) m.b.t. de vermogenspositie van de kerk. Een financiële balans.

Als derde , maar niet als de minste, verwijst de boodschap van de kerk ook naar een balans en wel een geestelijke balans. Een evenwicht ons door de Schepper aangereikt via Zijn manifestatie en door het verlossende werk van de Zoon.

Als we de bovenstaande interpretaties verenigen rond het woord kerkbalans dan moeten we er naar streven dat de financiële balans van onze kerk op orde is waardoor er een gezonde organisatie kan bestaan, maar vervolgens hebben we als kerk ook zeker de opdracht om die andere betekenis, die van balans als geestelijk evenwichtige levenshouding, te bevorderen.
Een kerk moet een goede balans hebben als input ( organisatie, het Woord ) om ook voldoende balans te kunnen geven als output ( verkondiging, dienstbaarheid ).
Er moet evenwicht zijn tussen kerkenraad en gemeente, er moet evenwicht zijn binnen de gemeente als geheel en we moeten vooral balans in onszelf ervaren.

Het woord balans brengt ons via deze weg bij het besef van de noodzaak dat we als persoon een goede innerlijke balans hebben. Hoe verkrijgen we die?
Uiteraard proberen we deze vraag weer te verhelderen en te beantwoorden door de bijbel te raadplegen.
De bijbel zegt in Psalm 94 dat we hiertoe op God mogen en moeten vertrouwen:
“ Want de Heere zal Zijn volk niet in de steek laten, Hij zal Zijn eigendom niet verlaten”. ( NB wij zijn immers van Hem ).
Naast het vertrouwen krijgen we ook gereedschap van God aangeboden om onze balans op orde te houden.
In Romeinen 12 lezen we over de genadegaven die ons daartoe gegeven zijn: “ hetzij profetie, naar de mate van het geloof; hetzij dienstbetoon, in het dienen; hetzij wie onderwijst , in het onderwijzen; hetzij wie bemoedigt, in het bemoedigen; wie uitdeelt, in oprechtheid; wie leiding geeft, met inzet; wie zich over anderen ontfermt, met blijmoedigheid.
Eigenlijk zijn dit allemaal uitingen van liefde door God ons gegeven, een liefde die we dus weer mogen doorgeven met behulp van de inwerking van de Geest. ( NB dat pleit ons dus niet vrij van inspanning!! ). Er wordt aangespoord vurig van geest te zijn en de Heere te dienen. We krijgen veel liefde van Hem. Als we vervolgens veel liefde geven zullen we in balans blijven. Als we niets doen met de door Hem geschonken liefde , verloochenen we Hem en onszelf , dat kan alleen maar vernietigend uitwerken. We hoeven niet moeizaam te balanceren , vanuit ons geloof mogen we vertrouwen hebben dat we een op een stevig fundament staan, n.l. Jezus Christus , ons enige fundament.

We lezen tegenwoordig veel over circulaire economie, d.w.z. dat we doelmatig met de natuur en haar grondstoffen omgaan en vervuiling trachten te vermijden. Maar eigenlijk is dit helemaal geen nieuw begrip, we kennen circulariteit al veel langer binnen ons geloofsleven: we kunnen geloven waardoor we mogen ontvangen, we ontvangen waardoor we innerlijk veranderen, we veranderen om te kunnen doorgeven, we geven door als voedingsbodem voor nieuw geloof.

Over de innerlijke balans en de innerlijke verandering lezen we in 1 Korinthe 2 : “ door te geloven, d.w.z. via de Geest de wijsheid van God op ons laten inwerken, mogen we niet alleen als natuurlijk mens spreken maar ook als geestelijk mens gesterkt door de gedachte van Christus”. Aangezien we de zekerheid der dingen niet bij de mens moeten zoeken maar bij God kunnen we zeggen dat we evenwichtiger in het leven staan als we het geloof toegang en uitwerking verschaffen.

 

Het wordt 2021.

De balans opmakend moeten we stellen dat om in balans te blijven we zowel als persoon, als kerk en als de wereld al onze voornemens moeten verankeren op die Ene en dat enige stabiele fundament : Jezus Christus

Voor 2021 wordt u aanbevolen:

Bouw op Jezus Christus, dan blijft u in balans en wordt uw levenswerk evenwichtig en geloofwaardig.

 

Met hartelijke groet, mede namens de kerkenraad, A.P. v. E.

 KERKVOOGDIJ

 

 

Actie kerkbalans 2021

 

In januari is de Actie Kerkbalans weer van start gegaan. Het thema dit jaar is:

 

Geef vandaag voor de kerk van morgen

 

Meer dan ooit missen we de warmte van andere mensen om ons heen: de handdruk bij een ontmoeting, een spontane knuffel, dat klopje op de schouder. Mensen zoeken verbinding, contact en genegenheid. En de kerk is daarbij voor veel mensen niet weg te denken: samen komen om je geloof in God, maar ook je geloofs- en levenservaringen te delen. Met elkaar. Dat geeft een bijzondere band. Naast de erediensten organiseert de Hervormde Gemeente Rockanje activiteiten zoals onder andere huisgroepen en de jeugdclubs om verder te bouwen aan een gemeente die omziet naar elkaar. Vanwege corona ligt veel van dit werk nu stil, maar het plan is om dit na corona weer op te pakken.

 

Kerkbalans vraagt u om te investeren in een levende kerk tijdens en na corona. Omdat we mensen zijn, mensen die elkaar opzoeken in lastige, maar ook mooie tijden.

 

Om alle verbindende activiteiten in onze Hervormde Gemeente Rockanje ook in 2021 voort te kunnen zetten, doen we een dringend beroep op u voor een financiële bijdrage. Onze inkomsten komen voor een groot deel uit uw bijdragen.

 

Voor de duidelijkheid: de Actie Kerkbalans is een landelijke actie, maar de opbrengsten komen geheel ten goede aan de eigen gemeente.

 

Mogen wij ook dit jaar weer op u rekenen? U kunt uw bijdrage overmaken op NL46RABO0355702398 t.n.v. het College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Rockanje. 

terug
 
 
 
 

Dorpskerk Rockanje
  
        
       
Willem de Waalstraat 2
       3235 BV  Rockanje

     
          
 

       Elke  zondag  09.45uur   
       aanvang van de Dienst.

   


        

    De Dienst direkt of later
                          beluisteren  

----------------------------------

 de liturgie voor de eredienst
 vindt u
   hier.......

 

           
    
 
 
Wij houden ons aan de regels van
het RIVM in het Clubwerk


            Jeugdclub

         
          
      meer
 


            
           ??   kijk....  !
                Gaat niet door.


     
              
               
 
  
    
             
  ( update )       Koffie ochtenden
    Iedereen is welkom

    
            Gaat niet door.
   Struinen door de duinen

 Kijk....   
     
     Gaat niet door!
 
    
               
 

uitnodiging
         

 


  

       Snuffelloods is uit
          voorzorg
 gesloten
                     

  


          
    

 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.