PKN
  » De Gemeente  
Hervormde Gemeente Rockanje
uit de kerkenraad uit de kerkenraad


 

Van de voorzitter

 

Bouwen

 

De vakantieperiode ligt weer achter ons, de samenleving gaat weer over tot de orde van de dag, de mensen hervatten hun activiteiten en werkzaamheden. Een ritme waarin we gewend zijn te leven. We hebben nu eenmaal momenten van rust en afleiding nodig om onszelf weer op te laden voor een periode van inzet.

In termen van de bouw: er is een bouwstop (bouwvakantie) om daarna weer te kunnen bouwen.

 

Ook binnen onze kerkelijke organisatie wordt het in de zomerperiode wat rustiger aan gedaan maar er is beslist geen stop. Behalve de zorg voor de zondagse vieringen en de zorg voor tuin en gebouw zijn er in deze periode toch ook een aantal zaken voorbereid of gerealiseerd.

 

Vijf daarvan verdienen vermelding:

  1. Er is een nieuw en modern systeem voor rookmelding geïnstalleerd in de consistorie teneinde de veiligheid te vergroten. Dit met dank aan onze veiligheidsexpert Joop.

  2. Er is een afspraak gemaakt dat in september de vloerbedekking op het liturgisch centrum vervangen gaat worden. De kleur houden we nog even geheim bij wijze van verrassing.

  3. Eerder is er al eens melding gemaakt van over een aanzet tot vernieuwing van het hekwerk rond de kerk. Het verkeert in slechte staat. Omdat dit een project is wat veel geld gaat kosten wordt er breed nagedacht en maximaal informatie ingewonnen. Binnen afzienbare tijd kan er dan een beslissing worden genomen.

  4. In verband met de harde wind op zaterdag 10 augustus hebben we de tent in de tuin moeten afbreken. Jammer, het kwam de gezelligheid en de saamhorigheid ten goede.

  5. Pastorale zorg en bezoeken zijn doorgegaan voor zover een individuele vakantie dit niet in de weg stond.

 

We mogen concluderen dat er blijvend gebouwd moet worden binnen onze kerk..

Zowel materieel als immaterieel, dus geestelijk.

 

Bij dat geestelijk bouwen komen we allemaal in beeld: de predikant, de kerkenraad, de gemeente en zeker ook persoonlijk.

We lezen in 1 Korinthe 3 vers 10:

“Overeenkomstig de genade van God die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd en een ander bouwt daarop. Ieder dient er echter op toe te zien hoe hij daarop bouwt.”

We hebben dus allemaal een bouwopdracht, zowel persoonlijk als collectief.

In vers 11 lezen we dat het fundament waarop we moeten (en mogen) bouwen

Jezus Christus is.

Nu zult u zich wellicht afvragen hoe dat dan moet, velen hebben immers geen verstand van deugdelijk bouwen.

 

In 1 Petrus 2 lezen we hoe we mee mogen bouwen in de wereld , hoe we mee mogen bouwen aan het koninkrijk van God: door te geloven.

 

We lezen:

“ Kom naar Hem toe als naar een levende steen, die wel door u mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus.”

 

Geestelijk bouwen geschiedt dus in een meer volkomen werkelijkheid met een heel ander ritme.

 

Als levende stenen worden we onderdeel van een tempel met Jezus als hoeksteen. We hebben daarin een permanent bouwende functie (hier dus geen bouwstop). Door Jezus Christus kunnen we dit aan, door Hem zijn we nieuwgeboren, door God worden we bewaakt maar ook beproefd. Vanuit een heilige levenswandel mogen we;

“de onverwelkbare erfenis in de hemelen zichtbaar maken”.

Als levende en bouwende stenen van een geestelijk huis worden we opgeroepen:

“ tot gehoorzaamheid aan de waarheid, door de Geest, tot ongeveinsde broederliefde, om elkaar vurig lief te hebben met een rein hart”.

Dit moeten we wellicht nog eens goed tot ons laten doordringen..

 

We worden opgeroepen God te vertrouwen en lief te hebben alsook elkaar lief te hebben. God heeft klaarblijkelijk ook vertrouwen in ons.

Dit Godsvertrouwen moeten we al bouwend waarmaken en niet beschamen.

 

Ook de kerkenraad is er veel aan gelegen om als levende stenen de door God gegeven functie als bouwer (geschonken genade) waar te maken en vorm te geven tot Zijn eer.

In de beleving en uitoefening van ons geloof moeten we dat geestelijk huis (re)presenteren.

Dat betekent cement aandragen voor verbinding met andere levende stenen in de wetenschap dat de manier waarop wij ons organiseren ondergeschikt is aan de ordening in dat geestelijk huis. Onze organisatie en onze behuizing zijn ten dienste van en niet het doel op zich!!!

 

Koninklijk priesterschap, koninklijke bouw gaat van God uit, wij worden opgeroepen Zijn deugden te verkondigen. Dat is constant (en niet ritmisch) bouwen aan die hogere en hemelse werkelijkheid.

Wij zijn uitvoerders in dezelfde rang, laten we dat goed begrijpen als we elkaar ontmoeten, met elkaar geloven en helaas soms ook oordelen over elkaar.

 

 

Dode stenen zijn voorbestemd te vervallen tot puin, wij echter mogen levende stenen zijn voorbestemd tot bouw van een geestelijk huis tot eeuwig leven.

 

Met vriendelijke groet, mede namens de kerkenraad, A.P. v. E.

 

 

terug
 
 
 
 

Dorpskerk Rockanje
  
        
       
Willem de Waalstraat 2
       3235 BV  Rockanje

     
          
 
      aanvang van de Dienst
  
                  09.45 uur

     


          

    de Dienst direkt of later 
                        beluisteren.
  


           
    

 
   
     Vakantie bijbelclubdagen
                laugh yes

           terug-kijkje

 

            Jeugdclub
         
          
   Kijk hier   
 


            
           ??   kijk....  !


     
                

              en meer .....       Koffie ochtenden
    Iedereen is welkom

    
 


      We gaan weer zingen
        in de Stuifakkers
          16 oktober 
   Struinen door de duinen

 Kijk....   
  


            
               uitnodiging    
 


  
  


  
    

 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.