PKN
  » Diaconie 
Hervormde Gemeente Rockanje
Diaconie Diaconie

          

                   Project 10 27 - De naam van het diaconale programma van de GZB is ontleend aan Lukas 10 vers 27, waarin we worden opgeroepen God lief te hebben boven alles en de naaste als onszelf.


 

Collecterooster
 
Zondag 5 juni – Pinkstercollecte – Hoop voor schijnbaar hopeloos Libanon

Tijdens de bloedige burgeroorlog (1975-1990) verlaat Elie Haddad de uitzichtloze situatie in Libanon en bouwt in Canada een nieuw bestaan op. Totdat er in 2004 een dringend beroep uit Libanon op hem wordt gedaan. De opleiding ABTS (Arab Baptist Theological Seminary, een vooraanstaande theologische opleiding in Beirut voor toekomstige predikanten en andere kerkleiders) verkeert in zwaar weer en er is een nieuwe directeur nodig met kennis van management en financiën. Elie en zijn vrouw willen het liefst in Canada blijven. Ze hebben het daar goed. Toch kunnen ze niet om die dringende roep uit Libanon heen.
"“We konden de roep van God niet weerstaan. We wilden  helemaal niet, maar voelden dat we moesten gehoorzamen.”
Groeien in geloof
Libanon was eens Zwitserland van het Midden-Oosten. Nu leeft meer dan zeventig procent van de bevolking onder de armoedegrens. Wie de kans krijgt, vertrekt naar het buitenland. Met deze situatie in gedachten, komt er al snel een vraag omhoog: heeft Elie nooit spijt gehad van zijn beslissing? Elie: “Nee, nooit. Hoe moeilijker het wordt in Libanon, hoe groter mijn besef wordt van juist hier geroepen te zijn. God zelf is bezig iets te doen in Libanon dat veel groter is dan wijzelf zijn. Hoe meer wanhoop er is, hoe belangrijker het is om juist nu de boodschap van Hoop te verkondigen. Gods bijzondere wijsheid is het om met gebroken mensen te werken en als kerk moeten we er nu juist voor hen zijn. Voor berooide vluchtelingen, mensen die geen helper hebben. Als volgelingen van Jezus mogen wij het liefdevolle gezicht van Hem laten zien: dat is nu onze roeping!”

"Hoe meer wanhoop er is, hoe belangrijker het is om juist nu de boodschap van Hoop te verkondigen."
Boodschap van redding
Juist nu de boodschap van Hoop zo nodig is en ook echt aanslaat, verlaten veel christenen Libanon. Dat vindt Elie pijnlijk om te zien. “Nooit eerder kwamen er in Libanon zoveel mensen tot geloof. De samenstelling van de gemeenten verandert in snel tempo. In mijn eigen gemeente is meer dan de helft van de mensen nieuw: veelal vluchtelingen uit Syrië die hier tot geloof zijn gekomen. Maar ook verarmde en soms murw geslagen Libanezen weten meer en meer de weg naar de kerk te vinden.

Het christendom is op zijn retour, maar het Evangelie wint terrein.” Het is daarom volgens Elie goed dat de kerk eropuit trekt. Simpelweg de straat op, naar buiten gaan, daar waar de mensen zijn. “We moeten niet alleen naar binnen kijken – alleen met onszelf bezig zijn als kerk – maar veel meer naar buiten kijken. Vanuit een diepe verbondenheid met Christus die ook juist bewogen was met de schare. De kerk heeft een boodschap van redding en van heil voor de wereld, ook voor Libanon."
Dwars door alle crisissen in de regio heen is God bezig Zijn kerk te bouwen. Elie: "Er komt zo vaak alleen maar slecht nieuws uit onze regio: geweld en terreur, vluchtelingen, christenen die het Midden-Oosten verlaten. Maar er is ook dit andere verhaal: een verhaal wat God bezig is te doen.”

Als volgelingen van Jezus mogen wij het liefdevolle gezicht van Hem laten zien: dat is onze roeping!
Elie Haddad is directeur van ABTS (Arab Baptist Theological Seminary), een vooraanstaande theologische opleiding in Beirut voor toekomstige predikanten en andere kerkleiders. De studenten komen uit Libanon maar ook uit diverse andere landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. De economische en politieke situatie in Libanon is schrijnend en er zijn volop spanningen in de regio. Dr. Elie Haddad wil kerkleiders uit diverse Arabische landen toerusten, zodat ze dienend hun plek in de samenleving kunnen innemen.
Zondag 12 juni - Stichting Open Doors
Onze missie
Op de bres staan voor vervolgde christenen: dat is wat Open Doors doet. We zijn een interkerkelijke stichting en steunen vervolgde christenen ongeacht hun kerkelijke gezindte.
Onze doelstelling
Open Doors wil vervolgde en bedreigde christenen wereldwijd versterken, toerusten en aanmoedigen tot wereldevangelisatie. Dit doen we door gebed en:
  • We verspreiden Bijbels, Bijbelstudiematerialen en andere communicatiemiddelen. Ook voorzien we in kaderopleidingen en verlenen we praktische hulp.
  • In bedreigde en onstabiele gebieden bereiden we christenen voor op mogelijke vervolging en lijden.
  • Christenen in de vrije wereld lichten we voor over christenvervolging. Zodat ze met vervolgde christenen meevoelen en hen actief helpen.
Dit doen we omdat we geloven dat wanneer één lid lijdt, alle andere meelijden (1 Kor.12:26). Ook geloven we in Jezus’ opdracht om alle volken tot Zijn leerlingen te maken (Matt. 28:19). En we geloven dat alle deuren openstaan voor het evangelie.


Zondag 19 juni – Jemen | Hulp voor de Jemenitische gemeenschap.
(Wereldvluchtelingendag) Project 1027
Door de complexe situatie is het lastig om als GZB zelf aanwezig te zijn in het land. Gelukkig hebben we goede partners die noodhulp organiseren en uitvoeren. De GZB zal zich de komende jaren vooral richten op de Jemenitische gemeenschap buiten Jemen, bijvoorbeeld in Egypte. Gevlucht voor oorlog en/of hun geloof, leven Jemenieten vaak in slechte omstandigheden op plaatsen waar ze niet welkom zijn. Ze hebben weinig mogelijkheden om het evangelie te horen of daarin gesterkt te worden. De GZB maakt zich sterk voor verbetering van de levenssituatie van Jemenieten en opbouw en toerusting van de Jemenitische geloofsgemeenschap.
Voedseldistributies
De meeste Jemenieten in diaspora. Zij zijn afhankelijk van dagarbeid en leven van het weinige spaargeld dat ze nog hebben. Velen van hen worstelen om te overleven. Het voorzien in dagelijkse basisbehoeften is een onderdeel van de getuigenis van het evangelie, zowel voor Jemenitische gelovigen als voor zoekers. Het is het begin van relaties waardoor het evangelie kan worden gedeeld. Eerst door daden, maar vervolgens ook als ingang om het goede nieuws in woorden te delen.

Veilig onderkomen
De Jemenitische gelovigen in Egypte zijn een groeiende maar kwetsbare gemeenschap. Ze lopen het risico te worden aangevallen door vijandige mensen of aangegeven bij de politie. De Jemenieten worden geconfronteerd met ontberingen zoals het verlies van middelen van bestaan, omdat ze moeten verhuizen vanwege gevaren. De GZB maakt zich samen met haar partner sterk om kwetsbare mensen een veilig onderkomen te bieden met toegang tot gezondheidszorg.

Discipelschap en leiderschap
Volwassen christelijk leiderschap onder Jemenitische gelovigen is hard nodig voor de verspreiding van het evangelie en de geloofswandel van nieuwe gelovigen. De komende jaren wordt een trainingsprogramma geboden aan zowel Jemenitische christenen als opkomende leiders. In deze trainingen zal aandacht worden besteed aan leiderschap en theologie. Daarnaast zal er Bijbelstudie in kleine groepen plaatsenvinden en wordt er een familie conferentie gehouden.Het verhaal van…
Getuigenis van teamlid Said: “We konden een voedselpakket geven aan een familie die we eerder bezochten. Toen we ze belden en vertelden dat we het eten zouden komen brengen, waren ze erg blij. Ze dankten God en lieten ons naar hun huis komen. Toen we aankwamen, ontdekten we dat ze niet veel meer hadden dan voedsel voor één maaltijd, dus onze hulp konden ze goed gebruiken. De man stond op het punt van huilen omdat hij niet wist waar hij de volgende maaltijd moest halen. Daar kwamen wij dan en we brachten hen eten voor een maand”Zondag 26 juni 2021 – Hospice Calando


Een hospice voor iedereen
Calando is een algemene instelling, een huis voor iedereen die ongeneeslijk ziek is en bij wie het sterven aanstaande is. Levensbeschouwing of geaardheid spelen geen rol bij het ontvangen van zorg. De persoonlijke betrokkenheid is doorslaggevend. En dat geldt ook voor de betrokkenheid richting familie of andere naasten en bezoekers. Calando zorgt ervoor dat de bewoner een naar omstandigheden zo aangenaam mogelijk verblijf krijgt. In een context die vertrouwd is en lijkt op de thuissituatie. Familie, vrienden en kennissen zijn daar een belangrijk onderdeel van. Op dit punt heeft Calando haar bestaansrecht in de afgelopen jaren zeker bewezen.

Visie op zorg
Palliatieve zorg is totaalzorg, geboden door deskundige medewerkers: artsen, verpleegkundigen, een geestelijk verzorger en een maatschappelijk werker. Totaalzorg betekent dat er aandacht is voor lichamelijke, psychische, sociale en levensbeschouwelijke aspecten. Wanneer iemand ongeneeslijk ziek is, dan is ook zijn familie aangedaan. In de palliatieve zorg staan dan ook de zieke en zijn naasten centraal. Zij zijn de leidende factor in het behandeltraject. De zorg is pro-actief (anticiperend). Er wordt dus niet gewacht tot er een probleem is, maar geprobeerd om het probleem te voorkomen. Calando is gespecialiseerd in symptoombestrijding. Het streven is om hinderlijke symptomen (klachten) optimaal te behandelen en het lijden zo draaglijk mogelijk te maken. Er zijn veel medische mogelijkheden om dat te bereiken. Maar ook de ruimte en de rust om problemen te bespreken maken het mogelijk om de laatste levensfase draaglijk te maken, zowel voor de zieke als voor de naasten. Met andere woorden: Calando streeft naar een optimale kwaliteit van leven.

Vragen rondom het levenseinde
In de palliatieve zorg is ruimte voor allerlei vragen rondom het levenseinde. In Calando wordt niet bewust levensverlengend of levensverkorten: (euthanasie) gehandeld. Iemand met een euthanasieverklaring- of wens is welkom, maar de uitvoering vindt dan niet in Calando plaats.

Multidisciplinaire zorg
In Calando is 24 uur per dag een verpleegkundige aanwezig. Hij of zij is uw eerste aanspreekpunt. De medische begeleiding is in handen van vier artsen, drie internist-oncologen en een longarts die ook werkzaam zijn in het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. Zij zijn verantwoordelijk voor de medische zorg in Calando. Voor vragen van levensbeschouwelijke aard is een Geestelijk verzorger aan het hospice verbonden. Ook een maatschappelijk werker is lid van het multidisciplinaire team. Verder zijn er geschoolde vrijwilligers werkzaam in Calando. Samen met de verpleegkundigen voeren zij alle taken uit. Van verzorgende werkzaamheden tot het doen van boodschappen en het bijhouden van de tuin.


U kunt uw gift natuurlijk overmaken naar het banknummer van de diaconie: NL67 RABO 0355 7005 65 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Rockanje
Graag onder vermelding van betreffende collecte.
Bij voorbaat dank.

 
terug
 
 
 
 

Dorpskerk Rockanje


        
       
Willem de Waalstraat 2
       3235 BV  Rockanje

     
          
 
       Elke zondag 09.45 uur
       aanvang van de Dienst


   


        

    De Dienst direct of later
    beluisteren klik  hier...               
 

             Diaconi

           
    
 
 
Wij houden ons aan de regels van
het RIVM in het Clubwerk


            Jeugdclub

         
       
  Lees  meer 

        Met elkaar aan tafel

                      
 
 
  
           Koffie ochtenden
       Iedereen is welkom
     
      
           
   Struinen door de duinen
                
 Kijk....   
     
    
 
    
               

        Diverse uitnodigingen


         


  

  
 Bericht van de 
                     Snuffellloods 
     
      
  


          
    

 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.