PKN
  » Welkom 
Hervormde Gemeente Rockanje
Van harte welkom Van harte welkom


  

Welkom op de website van de Hervormde Gemeente Rockanje, behorende tot de Protestanse
kerk in Nederland (PKN). Hier vindt u informatie over onze kerkelijke gemeente.

Rockanje, gelegen aan de Zuidwest kust van het eiland Voorne-Putten staat bekend als familie
badplaats en behoort tot de provincie Zuid Holland. Reeds in 1389 werd er in oude geschriften
en op kaarten melding gemaakt van Rockanje en van de toenmalige dorpskerk. Het blijft
intrigerend om te weten dat sindsdien inwoners van Rockanje hier wekelijks bijeen kwamen in
voor- en tegenspoed, rondom het woord van God : de geopende Bijbel . En ook nu geloven we
dat de kerk een boodschap heeft die van levensbelang is voor een ieder van ons.
De boodschap van heil en verzoening door Jezus Christus De Zoon van God . Zijn lijden,
sterven en opstanding uit de dood heeft ons met God verzoend. Door dat evangelie mogen we
geleid en geïnspireerd worden in onze erediensten en in ons dagelijks leven. Blader op uw
gemak door deze website en zie het als een eerste, uitnodigende kennismaking.Tegelijkertijd is
het een handleiding zowel voor onze kerkleden als voor en ieder die zich bij onze gemeente
betrokken voelt, dus ook voor zomergasten die onze badplaats bezoeken en voor
geïntresseerde inwoners uit deze regio. We hopen dat het u op weg helpt! Vanzelfsprekend
bent u allemaal van harte welkom tijdens onze wekelijkse samenkomsten en verdere
activiteiten waarin Christus centraal mag staan in verkondiging en lofprijzing.

 


        
 

 
Een stukje geschiedenis Een stukje geschiedenis

                                                                                                                       
 
 
    De historische Nederlands hervormde kerk is een gebouw dat vele malen
              is gerestaureerd en opgeknapt. Het is allemaal begonnen in 1389. Het
              oudste gebouw van Rockanje is toen gebouwd als Rooms Katholiek
              bedehuis.
              De plaats van de kerk is nagenoeg in het midden van de toenmalige leng-
              temaat van de dorpskern gekozen, om zogezegd "de kerk in het midden"
              te houden.
              De eerste vermelding van een pastoor van de kerk luidt: 
              "Heer Lam  Prochipape in Rockangen".
              Na de reformatie was er in 1574 sprake van de eerste predikant 
              ds. Hector Claaz, sindsdien zijn vele predikanten voorgegaan in Rockanje,
              zoals deze ook worden vermeld op de predikantenborden, die aan de
              kerkmuren hangen. 
              De kerk is door de jaren heen vele malen verbouwd en gerestaureerd.
              Zo werd in 1640 de toren gesloopt en vervangen door een houten
              daktorentje. In 1882 werd de noordmuur van het kerkschip gerestaureerd.
              Dankzij de inzet van de vele vrijwilligers met name via de verkoopdagen
              in de Snuffelloods, kan nog regelmatig onderhoud en restauratie aan dit
              fraaie kerkgebouw plaatsvinden. Ook kon daardoor enkele jaren geleden
              het fraaie Van Oeckelen orgel, geplaatst in 1884, worden gerestaureerd.
              Wie de kerk bezoekt kan constateren, dat dit oudste historische gebouw
              van Rockanje het waard is om behouden te blijven!!  


 
 
Meditatie Meditatie
PINKSTEREN


Het is de vijftigste dag van Pasen - Pinksteren betekent de vijftigste dag - als het graan van Pasen, dat tot brood is geworden, in de tempel wordt gebracht. Het is een oogstfeest, evenals Pasen. Gaat het op Pasen om het begin van de oogst, op Pinksteren staat de voltooide oogst centraal. Het feest markeert het einde van al het werk dat op het land was verricht. Pinksteren betekent echter meer, zoals ook Pasen. Had Jezus dat laatste feest niet heel bewust uitgekozen, wanneer het gaat om de ultieme daad van Zijn kruisiging en opstanding? Is Pasen (Pesach) niet het feest waarop de Israëlieten hun Egyptische slavernij voorgoed achter zich lieten? Heeft Jezus zo niet de weg geopend uit de slavernij van de Zonde, de weg naar vergeving en een nieuw begin voor de hele wereld? Wij bevinden ons nu vijftig dagen na Pasen. Opstanding én Hemelvaart liggen achter ons. Jezus verkeert inmiddels in de dimensie van Gods werkelijkheid.


Wat gebeurt er met de Israëlieten, vijftig dagen na Pasen? Men komt bij de berg Sinaï aan. Mozes die de berg opgaat en terugkomt met de wet, Gods gave aan Zijn volk over de manier van leven waardoor ze in staat zullen zijn te laten zien dat ze echt bij Hem horen. Trek de lijnen nu eens door en je begrijpt wat Pinksteren betekent. Net als Mozes komt Jezus naar beneden, in en door de Geest, om het vernieuwde verbond te bekrachtigen en die manier van leven te schenken, geschreven niet op steen maar in mensenharten, waardoor Zijn volgelingen dankbaar kunnen laten zien dat zij Zijn volk zijn.


Dít nu is de achterliggende gedachte waarmee het opmerkelijke verschijnsel van Pinksteren, zoals Lucas ons dat vertelt - de wind, het vuur, de tongen en de plotselinge krachtige verkondiging over Jezus aan de verbaasde menigte - zijn diepste betekenis krijgt. Zij in wie de Geest komt wonen, worden mensen die leven op het snijpunt van hemel en aarde. Anders gezegd: in Jezus, en dan met name in Zijn opstanding, is Gods nieuwe wereld aan het licht gekomen. Het is nog vroeg in de morgen, maar de Zon is opgegaan om nooit meer onder te gaan. In Jezus is de levende God op een nieuwe manier in deze wereld aanwezig, zodat in Hem Gods toekomst nu al naar ons toekomt. Gods toekomst die inhoudt dat de wereld volledig nieuw zal worden, een nieuwe schepping. Toen Jezus opstond uit de dood, stond Hij op als het begin van dat wat God altijd al had beloofd en ook zou gaan realiseren. De verrezen Jezus is zo het prototype van die nieuwe schepping. Het leven van de hemel is doorgebroken op aarde. Je zou ook kunnen zeggen dat het nu lente is in Gods schepping. De schepping heeft het winterdek van zich afgeschud. Er is een uitbarsting van nieuw leven. De Geest nu is Gods adem van dat nieuwe leven. Wij lezen dan ook in Handelingen 2 dat er plotseling uit de hemel een geluid klonk als van een hevige windvlaag.
Nee, Gods adem van het nieuwe leven, is er niet op gericht om ons spiritueler te maken, in die zin dat de aardse dingen voor ons minder belangrijk worden. Integendeel. Het gaat er juist om dat de wereld waarin wij leven getransformeerd wordt met de kracht van de hemel, zodat Gods toekomst in het heden al zijn uitwerking krijgt en dan allereerst in onze harten en levens, maar ook als het gaat om ons, zoals wij een gemeenschap vormen. Wij lezen immers heel kenmerkend in dat eerste vers van Hand.2 dat zij allen bij elkaar waren. Ergens, op één plek, waarschijnlijk in een van de bijgebouwen van de tempel. Zijn het de apostelen met enige vrouwen of gaat het om een grotere groep? Men wordt beheerst door de belofte die Jezus vlak voor Zijn hemelvaart had uitgesproken: ‘Binnenkort worden jullie gedoopt met de heilige Geest’. Biddend en wachtend, is men intensief met deze belofte bezig.


Pinksteren: Gods adem van het nieuwe leven. Scherm je niet voor de Geest af, maar stel je voor Zijn werk open. Leef ook niet van een minimum. Pinksteren is het feest van de overvloed. Horen wij het Jezus niet zeggen, volgens het evangelie naar Johannes:
‘Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft’.
Doelt Hij hiermee niet op de Geest? Kan het dan, geloven in Jezus en leven van een minimum? Ja, het komt voor. God geeft weliswaar niet mondjesmaat, maar er kan wel mondjesmaat geleefd worden. Velen leven, terwijl ze rijk zijn, in geestelijke armoede. Men leeft van een minimum, terwijl er een maximum aan geestelijke uitkeringen ontvangen kan worden. Zo wordt de Geest tegengestaan. ‘Laat de Geest u vervullen’, zo horen wij Paulus uitroepen in Efeziërs 5. Anders gezegd: stel je open voor het werk van de Geest, bid erom. Leer je over te geven aan God en laat er het verlangen zijn om meer te zien, te ervaren en ook uit te leven wat ons door het geloof in Jezus Christus is geschonken.
‘Ja, Kom Heilige Geest, stort op mij én stort op ons Uw vuur!’
Wanneer dat ons gebed is, persoonlijk en met elkaar, dan mogen wij er van overtuigd zijn, op grond van Gods beloften, dat wij ook in het heden nog rijke dingen mogen verwachten én dat wij onze roeping om op het snijpunt van hemel en aarde te leven daadwerkelijk steeds meer gestalte kunnen geven.


Ds. William Quak

 
 
 
 
 

Dorpskerk Rockanje


        
       
Willem de Waalstraat 2
       3235 BV  Rockanje

     
          
 
       Elke zondag 09.45 uur
       aanvang van de Dienst


   


        

    De Dienst direct of later
    beluisteren klik  hier...               
 

             Diaconi

           
    
 
 
Wij houden ons aan de regels van
het RIVM in het Clubwerk


            Jeugdclub

         
       
  Lees  meer 

        Met elkaar aan tafel

                      
 
 
  
           Koffie ochtenden
       Iedereen is welkom
     
      
           
   Struinen door de duinen
                
 Kijk....   
     
    
 
    
               

        Diverse uitnodigingen


         


  

  
 Bericht van de 
                     Snuffellloods 
     
      
  


          
    

 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.