PKN
  » ANBI 
Hervormde Gemeente Rockanje
ANBI kerkvoogdij ANBI kerkvoogdij
   

 
Naam ANBI: Hervormde Gemeente te Rockanje 
Telefoonnummer (facultatief):  
RSIN/Fiscaal nummer: 002685784
Website adres: http://www.hervormdegemeenterockanje.nl
E-mail:      
Adres: Dorpsweg 27
Postcode: 3235AE
Plaats: Rockanje
Postadres: Postbus 617
Postcode: 3235 ZJ
Plaats: Rockanje
 
De Hervormde Gemeente te Rockanje  is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
 
Het is ons gebed een Bijbelgetrouwe en aantrekkelijke missionaire gemeente te zijn naar Nieuwtestamentisch model waar God geloofd en aanbeden wordt en waar gemeenteleden ernaar verlangen discipelen te zijn die samenleven tot Gods eer, een gemeente die zich door bidden en werken uitstrekt naar kwalitatieve en kwantitatieve groei, een gemeente die met woorden en daden in de kracht van de Heilige Geest getuigt van het Evangelie van de liefde van God in Jezus Christus.
 
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op www.protestantsekerk.nl/kerkorde
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de   Hervormde Gemeente te Rockanje.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 10 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het College van kerkrentmeesters telt 3 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. Het college van diakenen telt 3 leden.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit ten minste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk is in te zien op www.protestantsekerk.nl/visienota
Hieronder vindt u een korte samenvatting van het beleidsplan 2013-2017 van onze gemeente:

1. INTRO
Het is ons gebed een Bijbelgetrouwe en aantrekkelijke missionaire gemeente te zijn naar Nieuwtestamentisch model waar God geloofd en aanbeden wordt en waar gemeenteleden ernaar verlangen discipelen te zijn die samenleven tot Gods eer, een gemeente die zich door bidden en werken uitstrekt naar kwalitatieve en kwantitatieve groei, een gemeente die met woorden en daden in de kracht van de Heilige Geest getuigt van het Evangelie van de liefde van God in Jezus Christus.

2. IDENTITEIT
Het Woord van God is het fundament waarop we ons geloof bouwen en waardoor God tot ons spreekt. We geloven dat God één is, de Almachtige, die we kennen als God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Hij heeft de hemel en de aarde geschapen en heeft ons naar Zijn beeld gemaakt met de bedoeling in liefde voor God en voor elkaar te leven. In deze door de zonde beschadigde wereld heeft God Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon gezonden. De dood en opstanding van Jezus betekent verlossing, verzoening en terugkeer naar Gods doel voor iedereen die zijn zonde belijdt, zich bekeert, gelooft en zich toevertrouwt aan de Here God. Door genade mogen we toegroeien naar de werkelijkheid van onze verlossing in Christus. De Geest is uitgestort en bouwt de gemeente.

Van die boodschap willen wij als gemeente met woorden en daden getuigen in de kracht van de Heilige Geest. We willen samen leren leven als discipelen van Jezus en anderen helpen Hem ook te leren kennen en volgen. We willen als gemeente doelgericht zijn, een gemeente die één is in Christus en waar elk lid tot bloei mag komen met het geloof en de genadegaven die hem of haar zijn geschonken; een gemeente waar mensen een open oor hebben voor elkaar en anderen. Een gemeente waar we elkaar ontmoeten en bemoedigen in de diensten, in de huiskringen en daarbuiten. Een gemeente waar we samen bidden en voor elkaar en anderen zorg dragen. Een gemeente waar we de vernieuwing verwachten door de Heilige Geest die merkbaar werkt in ons midden, en waar we volharden in geloof, hoop en liefde, samen met de wereldwijde kerk, totdat Jezus terugkomt.

3. MISSIE
Onze missie als gemeente is verbonden met het leven van de Here Jezus zelf, en met de opdracht die Hij aan de gemeente gaf. Hijzelf maakte discipelen, verkondigde het Evangelie van het Koninkrijk en genas en heelde mensen (in Mattheüs 4:23; Teaching, Preaching en Healing in het Engels, en in de verschillende versies van de zendingsopdracht). Bovendien gaf Hij ons het grote gebod: God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf.

Wij willen een missionaire gemeente zijn in navolging van en gehoorzaamheid aan Jezus, en deze vijf kernwaarden of -doelen insluiten in onze identiteit en missie.

Aanbidding (God loven)

Gemeenschap met elkaar

Discipelschap

Evangelisatie

Dienstbetoon (zorg voor de armen, zieken, behoeftigen)

Missionair zijn

Missionair gemeente- zijn: de structuur

Het christelijk geloof wordt in het Nieuwe Testament door zowel mannen als vrouwen verspreid die actief betrokken zijn bij het uitdragen van het Evangelie en de toerusting van elkaar. Efeze 4 laat zien dat er behalve apostelen ook profeten, evangelisten, herders en leraars waren die daaraan invulling gaven. Je vindt dus in het Nieuwe Testament een structuur van de gemeente waar het ambt en het charisma (de genadegave) voluit naast elkaar functioneren. Een gemeente kent, als we deze lijnen doortrekken, naast de predikant, de ouderlingen en de diakenen bijvoorbeeld ook een jeugdpastor, een evangelist, een onderwijzer, een bijbelleraar als deel van de ‘staf’. Bovendien wordt de gemeente in de hele breedte toegerust en ingeschakeld, met verantwoordelijkheden en taken die bij de gaven en de taak horen.

Missionair gemeente- zijn: Huisgroepen

Het concept van een groep mensen die samen leren en leven begint met het onderwijs van de Here Jezus zelf. Jezus begint met een kleine groep leerlingen die later het Evangelie verkondigen. Handelingen vertelt het vervolg. Er waren huisgroepen waar mensen elkaar dagelijks ontmoetten, samen aten, baden, en het Evangelie deelden, leiders opleidden en zorg droegen voor elkaar (Handelingen 1:13, 2:46, 5:42, 12:12, 20:20; Romeinen 16:5; 1 Korinthe 16:19; Kolossenzen 4:15 en Filemon 1:2). In de huisgroepen kan elke gelovige een plaats krijgen en met de hulp van medegelovigen leren discipel te zijn. De buren kunnen worden uitgenodigd, waardoor evangelisatie op een heel natuurlijke manier gestalte krijgt.

Missionair gemeente- zijn: Discipelschap

De discipel als iemand die Christus volgt en anderen stimuleert en begeleidt om ook volgeling en discipel van Jezus te worden. Dit zien we in de zendingsopdracht in Mattheüs 28: 16-19. Wij kunnen mensen geen levend geloof schenken, maar we kunnen gelovigen helpen om discipel te worden, dat is de hoofdopdracht van Jezus. Hij zegt tegen Zijn discipelen: ‘Maak alle volken tot Mijn discipelen.’Discipelen zijn dus mensen die Jezus volgen en die anderen tot discipelen van Jezus maken.

Organisatie

Het idee is om de kerkenraad en de bestaande en toekomstige huisgroepen zo in te delen, dat er een geografische structuur ontstaat. Dat zou betekenen dat de drie ouderlingen samen met de drie diakenen drie verschillende geografische eenheden vormen, waar de huisgroepen bij horen.

In een latere fase kunnen de verschillende onderdelen die we als onze missie zien kunnen leiden tot het hebben van verschillende beleidsterreinen of clusters (‘taakgroepen’):

Cluster Aanbidding (vieringen)

Cluster Gemeenschap (huiskringen, gemeente-opbouw en pastoraat )

Cluster Discipelschap (discipelschapstraining, vorming van leiders, toerusting)

Cluster Evangelisatie

Cluster Diakoniaat (plus werelddiaconaat en zending)

Cluster Jeugd- en jongerenwerk

Cluster Beheer en financiën

Cluster Communicatie en media

We willen in het pastoraat en de gemeenteopbouw blijvend aandacht schenken aan onze ouderen. Zij vormen op dit moment de grootste groep, dus zullen ze zeker niet vergeten worden. Het bezoek zal behalve door ouderlingen, ook door bezoekbroeders- en zusters gedaan worden. De predikant zal zich vooral richten op toerusting van de gemeente, op het crisispastoraat, en op het contact met mensen van buiten de kerk.

De cluster Jeugd- en jongerenwerk is apart gezet. We willen vanaf de start winterwerk 2014 (om te beginnen) maandelijks een korte samenkomst voor jongeren en zoekers organiseren, met muziek voor jongeren, en een korte ‘talk’, ondersteund door goede voorbeelden en filmpjes.

Geldwerving:
De Hervormde Gemeente werft geld via de jaarlijkse Actie Kerkbalans, de Eindejaarscollecte, collecten tijdens de eredienst, giften en legaten.

Vermogensbeheer:
Het vermogen wordt beheerd door het College van Kerkrentmeesters onder verantwoording naar de Kerkenraad en Gemeente.

Besteding van het vermogen:
De besteding van het vermogen wordt transparant in de begroting weergegeven en wordt slechts na algehele goedkeuring aangewend.

We zullen de bestaande structuur moeten gebruiken en ontwikkelen, zodat de gemeente in de geplande groei goed begeleid wordt. De overgang van onze traditionele structuur naar een missionaire gemeente die huisgroepen en leiderschap en de gaven van alle gelovigen bevordert en begeleidt, is een proces wat we willen bevorderen, maar niet mogen overhaasten.

Dit beleidsplan is in september 2014 in de kerkenraadsvergadering (na het twee keer teruggekoppeld te hebben aan de gemeente) goedgekeurd en in gebruik genomen. Een eerste evaluatie vond plaats in de meivergadering van 2015. Het is de bedoeling dat er in november 2017 een tweede uitgebreide evaluatie zal plaatsvinden.


Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers en kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’.
Beide regelingen zijn te vinden op www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
 
Activiteiten: zie hiervoor de menubalk.

Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting van de verkorte Staat van baten en lasten is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.


 
  Begroting Rekening Rekening         
  2023 2022 2021
Opbrengsten en Baten  
Opbrengsten onroerende zaken  €          16.135      €          16.523  €         15.698    
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen  €          11.301  €          13.195  €           8.644
Bijdragen van leden en anderen  €          47.600  €          46.887  €          50.116
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen  €          25.692  €          26.961  €            8.587
Totaal baten  A  €        100.728  €        103.566  €          83.045
   
Uitgaven en Kosten  
Kosten kerkelijke gebouwen                       €           36.835 €            28.097        €           12.111
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen €             2.402  €             3.105            3.062 
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat €           77.946  €           85.082  €           79.152
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten €                300  €             1.118  €             1.109
Verplichtingen / bijdragen aan andere organen €             3.671  €             3.317  €             3.834
Salarissen en vergoedingen   €             3.050  €                    -  €                    -
Kosten beheer, administratie en archief €             8.332  €             7.847  €              8.556
Rentelasten / bankkosten €             3.080 €              4.201  €              2.953
Totaal lasten A €         135.616 €          132.767  €           110.777
       
Operationeel resultaat (A) €         - 34.888 €            -29.201  €            -27.732
   
Incidentele baten en lasten          
Incidentele baten €           20.000 €             56.608 €             150.289
Incidentele lasten €                   - €                 -535 €                       -
Incidentele baten en lasten (B) €          20.000 €             56.073           150.289
       
Resultaat verslagjaar  (A+B) €        -14.888 €              26.872 €           122.557
       
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen      
Onttrekkingen bestemmingsreserves €                 - €             382.886 €                         -         
Onttrekkingen  bestemmingsfondsen €                 - €                        - €                         -
Toevoegingen bestemmingsreserves €                 - €            -475.880 €               -73.995
Toevoegingen bestemmingsfondsen €                 - €                         - €                         -
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C) €                 - €              -92.994 €               -73.995
       
Resultaat naar Algemene reserve  (D) €          -14.888 €              -66.122 €                48.562

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
 
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

In de rekening van 2014 ziet u onder Subsidies en Bijdragen een bedrag van € 37.542 en onder de Lasten Kerkgebouwen een bedrag van € 45.410. Deze post is ieder jaar incidenteel en heeft te maken met het Meerjarenplan Onderhoud Kerkgebouw. In de begroting van 2016 is vooralsnog alleen de subsidie NRF opgenomen.  

 
 
ANBI diaconie ANBI diaconie


Algemene gegevens diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
 
Naam ANBI: Hervormde Gemeente te Rockanje
Telefoonnummer (facultatief): Administratie Diaconie : Dhr.J.E.Fonteijne   06-40044287
RSIN/Fiscaal nummer: 824102927
Website adres: http://www.hervormdegemeenterockanje.nl
E-mail:  diaconieherv.gem.rockanje@gmail.com
Adres: Dorpsweg 27
Postcode: 3235AE
Plaats: Rockanje
Postadres: Postbus 617
Postcode: 3235 ZJ
Plaats: Rockanje
 
De Hervormde Gemeente te Rockanje is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
 
De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).
 
De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op www.protestantsekerk.nl/kerkorde

Samenstelling bestuur: zie Kerkvoogdij onder ANBI.

Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan
Zie Kerkvoogdij onder ANBI.

Vermogensbeheer Diaconie: Het vermogen wordt beheerd door het College van Diakenen onder verantwoording naar de Kerkenraad en de Gemeente.

Beloningsbeleid
De beloning van diakonale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’. Deze regeling is te vinden op www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
 
Zie menubalk onder Diaconie.

Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit. In de kolom begroting van de verkorte Staat van baten en lasten is dit cijfermatig in beeld gebracht. Het College van Diakenen beslist per jaar over de bestedingen, m.u.v. de landelijk verplichte afdrachten.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 
Opbrengsten en Baten Begroting Rekening Rekening
  2023 2022 2021
 
Opbrengsten onroerende zaken  € 21.000  €  21.003  €  20.551
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen  €      701  €     2.024  €     2.047
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen  €          -  €            -  €            0
Opbrengsten levend geld  €   1.000  €         900  €     2.761
Door te zenden collecten en giften  €   3.050  €      4.788  €    2.885
Totaal Baten  € 25.751  €    28.715  €   28.244

Uitgaven en Kosten
Kosten overige niet- kerkelijke eigendommem en inventarissen  €    3.600  €     3.494  €      3.383
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties / inventarissen  €       300  €        300  €         300
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten  €    1.200  €      1.413  €          871
Verplichtingen / bijdragen aan andere organen   €    1.550  €      1.413 €        1.437
Kosten beheer , administratie en archief  €    3.500  €      3.341  €       1.746
Rentelasten / bankkosten  €       200  €         261 €           159
Diaconaal werk plaatselijk   €    7.250  €      2.177  €       2.354
Diaconaal werk regionaal / landelijk €   15.000  €    12.600  €       9.325
Diaconaal werk wereldwijd €   36.500  €    35.268  €      27.560
Afdrachten door te zenden collecten en giften  €    3.050  €      4.788  €        2.885
Totaal lasten  €  72.150  €    65.055  €      50.020
 
Resultaat (baten - lasten)  €   - 46.399  €    -36.340  €     -21.776

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.
Onder Lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.
 
bijdrage en belastingaftrek bijdrage en belastingaftrek

Kerkelijke bijdrage en belastingaftrek
 
De Protestantse Kerk in Nederland en al haar zelfstandige onderdelen ( zoals gemeenten, diaconieën
en classes ) zijn  “algemeen nut beogende instellingen “ ( ANBI ). Dit is vastgelegd in een zogenaamde
groepsbeschikking ANBI.
Belangrijkste voordeel van deze “anbi-status” is dat giften, legaten en erfstellingen vrijgesteld zijn van
schenk- en erfbelasting. Giften, bijv. in het kader van de actie Kerkbalans, kunnen door de gever,
binnen de daarvoor geldende randvoorwaarden, voor de zgn. giftenaftrek in aanmerking  komen bij de
inkomstenbelasting.
 
Ook de Hervormde Gemeente Rockanje heeft derhalve deze ANBI-status.
 
Op onze website vindt u een speciale ANBI-pagina met daarop vermeld de gegevens van onze kerk die
we naar buiten moeten publiceren als ook de RSIN-nummers voor zowel de kerkvoogdij als voor de
diaconie.
RSIN staat voor: rechtspersonen-samenwerkingsverbanden-informatie-nummer.
Dit nummer heeft u  nodig als u een gift aan de kerk (b.v. actie Kerkbalans, collectebonnen ) wilt aftrek-
ken van de inkomstenbelasting.
Het RSIN-nummer voor de kerkvoogdij is : 002685784
Het RSIN-nummer voor de diaconie is       : 824102927

 
Verreweg de meeste bijdragen aan  onze gemeente lopen via de kerkvoogdij ( inclusief betaling collecte-
bonnen) ,broodnodig voor de exploitatie. De diaconie ontvangt haar bijdragen via de collecten (deels
contant en deels in bonnen welke bij de kerkvoogdij worden omgeruild voor contanten ) maar ook een
aparte gift is mogelijk, vandaar dat er 2 aparte RSIN-nummers zijn.
 
In de aanhef van dit artikel wordt gesproken over randvoorwaarden voor belastingaftrek.
Geld schenken aan onze kerkelijke instelling kan op 2 manieren.
Hieronder uitgewerkt voor de kerkvoogdij :
 
a- Door ieder jaar een bedrag naar keuze over te  maken voor de actie Kerkbalans, collectebonnen,  
     giften, oudejaarscollecte, Solidariteitskas, bijdrage Vaste Burcht.
     Dit is tot heden verreweg de meest gebruikte wijze van overmaken.
    Om voor  belastingaftrek in aanmerking te komen gelden hier wel voorwaarden in de vorm van
    een drempel van 1% (minimaal € 60 ) en een maximum van 10% van het verzamelinkomen ( de
    som van de inkomens uit box 1,box 2 en box 3 ) , een bedrag dat te vinden is onderaan op de
    aanslag inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen.
b- Door overmaking van een vast bedrag per jaar gedurende minimaal 5 jaar achtereen, de zgn.
    periodieke gift. Deze wordt in een overeenkomst met de kerkvoogdij vastgelegd.
    Deze wijze van doneren is minder bekend maar kan interessant zijn.
    Het voordeel hiervan is dat de aftrek volledig is ,dus zonder de voorwaarden van een drempel
    van 1% en een maximum van 10% om voor aftrek in aanmerking te komen.
    Dit kan dus voor de gever interessant zijn ( alles is aftrekbaar) als ook voor de ontvanger ( de
    kerk kan voor langere tijd op een vaste donatie rekenen ), het evt. fiscale voordeel kunt u
    berekenen met de schenkcalculator ( zie:  http://pkn.schenkcalculator.nl/ ).
    Er wordt dan een Overeenkomst Periodieke Gift met u afgesloten waarin ook de betaling van
    collectebonnen kan worden opgenomen.
    De genoemde overeenkomst is bij de kerkvoogdij verkrijgbaar. Nadat u hem
    ondertekend heeft ingeleverd bij de kerk krijgt u een bevestigingsbrief dat wij  de overeenkomst
    hebben ontvangen. Afspraken zoals de collectebonnen staan er apart op gespecificeerd.
    NB . De overeenkomst en de bevestigingsbrief goed bewaren, de Belastingdienst kan er naar
             vragen.
 
Het College van kerkrentmeesters hoopt u d.m.v. dit schrijven, mede namens het College van diakenen,
enig inzicht te hebben gegeven , een handvat bij de toekenning van uw financiële bijdrage
aan onze kerk.
Ook op de website kunt u dit alles terugvinden en verder zijn we uiteraard altijd graag persoonlijk
bereid een toelichting te geven.
 
 
                                                            College van kerkrentmeesters,mede namens de diaconie.

 
  
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.