PKN
 
Hervormde Gemeente Rockanje
Van harte welkom Van harte welkom


  

Welkom op de website van de Hervormde Gemeente Rockanje, behorende tot de Protestanse
kerk in Nederland (PKN). Hier vindt u informatie over onze kerkelijke gemeente.

Rockanje, gelegen aan de Zuidwest kust van het eiland Voorne-Putten staat bekend als familie
badplaats en behoort tot de provincie Zuid Holland. Reeds in 1389 werd er in oude geschriften
en op kaarten melding gemaakt van Rockanje en van de toenmalige dorpskerk. Het blijft
intrigerend om te weten dat sindsdien inwoners van Rockanje hier wekelijks bijeen kwamen in
voor- en tegenspoed, rondom het woord van God : de geopende Bijbel . En ook nu geloven we
dat de kerk een boodschap heeft die van levensbelang is voor een ieder van ons.
De boodschap van heil en verzoening door Jezus Christus De Zoon van God . Zijn lijden,
sterven en opstanding uit de dood heeft ons met God verzoend. Door dat evangelie mogen we
geleid en geïnspireerd worden in onze erediensten en in ons dagelijks leven. Blader op uw
gemak door deze website en zie het als een eerste, uitnodigende kennismaking.Tegelijkertijd is
het een handleiding zowel voor onze kerkleden als voor en ieder die zich bij onze gemeente
betrokken voelt, dus ook voor zomergasten die onze badplaats bezoeken en voor
geïntresseerde inwoners uit deze regio. We hopen dat het u op weg helpt! Vanzelfsprekend
bent u allemaal van harte welkom tijdens onze wekelijkse samenkomsten en verdere
activiteiten waarin Christus centraal mag staan in verkondiging en lofprijzing.

 


        
 

 
Vanuit de Pastorie Vanuit de Pastorie


EEN FEEST OM IN DE WOLKEN TE ZIJN


Wij spreken altijd over Hemelvaart, maar het is beter om dat feest Jezus verhoging of verheerlijking te noemen. Hemelvaart kan zo gemakkelijk de verkeerde gedachte aan een soort ruimtevaart oproepen. Wanneer wij Hand. 1 lezen, zien wij de wolk als teken van Gods aanwezigheid. Die wolk zien wij ook tijdens Israëls woestijnreis, op de berg Sinaï, bij de tabernakel en later bij de inwijding van de tempel van Salomo. Jezus gaat dus Gods dimensie binnen, die als een mysterie aan onze ogen wordt onttrokken. Dít is dus de hemel: Gods verborgen tegenwoordigheid. De hemel is geen verre plaats, maar heel dichtbij, om ons heen. Het is die verborgen werkelijkheid, die ons omgeeft en van waaruit wij bestuurd en gesteund worden.


Mooi toch, dat er een andere, onzichtbare, grenzeloze wereld is achter de werkelijkheid die wij kennen? Wij mogen daarin geloven, omdat het geloof voluit gestalte heeft gekregen in wat met Jezus is gebeurd. Je kan menen dat Gods dimensie een illusie is, het christelijk geloof poppenkast, maar waarom zou iets, waar wij met ons verstand niet bij kunnen, bij voorbaat niet waar zijn?


Lucas, de schrijver van Handelingen, was een geletterd man, een arts. Hij verstond zijn tijd. Kunst en cultuur waren ver gevorderd. Niet zomaar alles werd geloofd. Een verhaal moest betrouwbaar zijn door ooggetuigen of eigen waarneming. Elf betrouwbare ooggetuigen in ons verhaal. Wij lezen dan ook: ‘Voor hun ogen werd Hij omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze Hem niet meer zagen’. Vervolgens die vraag van die twee engelen: ‘Wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie Hem naar de hemel hebben zien gaan’.


Lucas houdt er rekening mee dat zijn verhaal op dít punt beoordeeld gaat worden: wie zijn de getuigen en wat hebben zij met eigen ogen gezien? ‘Jij hebt het over Jezus opneming in de hemel, Lucas, maar is dít niet gewoon het zoveelste verhaal dat spreekt over mensen die lichamelijk in de hemel zijn opgenomen? Denk aan Romulus, de stichter van de stad Rome en de stamvader van de Romeinen. Werd zijn geheimzinnige verdwijning door het volk niet gezien als een opname in de wereld van de goden? Zo werkt het toch psychologisch?’ Cicero, een geletterd man, kon het verhaal over Romulus maar moeilijk accepteren. Daarom zei hij: ‘Van een voortreffelijk mens kan men toch moeilijk aanvaarden dat hij dood is’. Het is dus niet iets van onze tijd om tal van vraagtekens te zetten achter allerlei wonderlijke verhalen.
Elf betrouwbare ooggetuigen… Jezus is dus niet zomaar iemand. God, wereld en mens raken elkaar daadwerkelijk in Hem. Dat wat met Jezus is gebeurd, vanaf het begin, dat heeft alles te maken met die andere, onzichtbare, grenzeloze wereld achter de werkelijkheid die wij kennen.


Zien wij zo dat er een boog is gespannen tussen hemel en aarde, die verleden, heden én toekomst omvat? Jezus verhoging betekent dat er een groot project van start gaat, dat van Gods Koninkrijk, Zijn nieuwe wereld. De hemel als een werkelijkheid die direct contact met de onze heeft en vol beweging en energie is. Dat is iets anders dan je blind staren op de hemel en uitroepen dat het hier beneden niet is. Het is ook iets anders dan de vraag of jij wel in de hemel mag komen straks. Hemelvaart bindt ons aan de aarde, hoe paradoxaal dat ook klinkt. Het evangelie is er en dít moeten Jezus leerlingen gaan doen: getuigen van Jezus, in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde. Om mensen weg te roepen uit de wereld en te richten op de hemel, omdat dáár de eindbestemming ligt? Je niet druk maken over natuur en milieu, over klimaatverandering en de uitputting van bodem en grondstoffen? De wereld gewoon de wereld laten of er nu honger is, uitbuiting, geweld, haat, liefdeloosheid, oorlog en strijd? Wij trekken ons terug binnen de vier muren van ons kerkgebouw of wij sluiten ons op in de binnenkamer van ons hart, want het gaat uiteindelijk toch om mijn relatie met God in Jezus?


Alles, verleden, heden én toekomst staat onder die spanningsboog van wat God in Jezus heeft gedaan, doet én zal doen, tot de dag dat Jezus in heerlijkheid zal terugkomen en Gods nieuwe wereld voluit aanbreekt, waarin de hemelse dimensie ten volle de aardse zal vervullen. Het gaat daarbij daadwerkelijk om Jezus. Hij is de zin van ons leven alsook van de geschiedenis van deze wereld. Daarom stuurt Jezus Zijn leerlingen erop uit én ons met hen. Het heeft zin om verwachtingsvol in het leven te staan, om de hoop te verkondigen en voor te leven, om je doen en laten vanuit Jezus Christus in te vullen. Het heeft zin om in deze wereld Zijn liefde te laten schijnen en dus de stijl van Gods nieuwe wereld, zichtbaar te maken. Geen aardsgericht leven dus, maar gericht op Hem in de wereld staan en wel zo dat wij er naar staan om iets van Hem op te laten lichten in hoe wij omgaan met de schepping, onze medemensen en ook met elkaar als christenen.


Het gebed om de Geest is daarbij onmisbaar. Hij legt immers het contact tussen de verhoogde Jezus en ons. Zó, door Zijn kracht kan én gaat er ook iets van ons uit. De Geest maakt ons vurig én ook eensgezind, dat betekent dat wij met elkaar bedacht zijn op die Ene. Wij staan dus niet voor een verloren zaak, geloven ook niet in een dode Jezus, Die ons enkel een goed voorbeeld heeft nagelaten. Nee, wij geloven in de Levende, Die regeert. Ja, toch? Zo ligt het toch hopelijk bij u, jou en mij? Enthousiast willen wij ons toch inzetten voor Hem en staan wij met onze beide benen in de dagelijkse werkelijkheid? Enthousiast van wat wij mogen geloven en durven te hopen! Ja, echt, het evangelie is een betrouwbaar verhaal. In het leven van Jezus zien wij God Zelf aan het werk.


Wij staan er in ons persoonlijk leven niet alleen voor. Ook niet als het gaat om deze wereld. De hemel is dichterbij dan wij vaak denken of beseffen. Jezus is de hemel, die ons hier omringt. Hij is niet weggegaan naar een ver oord. Hij is op gehoorafstand. Hij zit a.h.w. in de verkeerstoren. Door Zijn Geest geeft Hij leiding aan dat grote project van Gods nieuwe wereld. Niet de vraag ‘als ik maar in de hemel kom?’, maar: ‘Wat heeft de hemel aan mij, hier op aarde?’ Zullen
wij het met elkaar voor ogen houden? ‘Hij werd opgenomen in een wolk’ en daarom is dit gebeuren voor ons een feest om in de wolken te zijn.
Ds. William Quak 
 
Israel 75 jaar Israel 75 jaarZondag 14 mei is het 75 jaar geleden dat in 1948 de staat Israël is opgericht.
Reden voor blijdschap. Het bewijs dat God nog steeds naar Zijn volk omkijkt en dat Hij is begonnen Zijn volk na tweeduizend jaar verstrooiing terug te brengen.
Naar het land dat Hij in Genesis 12:1-3 aan Abraham heeft gewezen met de belofte dat in zijn nageslacht alle geslachten van de aardbodem gezegend zullen worden.
God zweert aan Abraham in Genesis 17:7 en 8 dat Hij een eeuwig verbond met hem zal sluiten, en ook met zijn nageslacht, alle generaties na hem. De inhoud van dit verbond is dat God aan Abraham en aan zijn nageslacht heel het land Kanaän zal geven, als een eeuwig bezit, en dat Hij hen tot een God zal zijn.Waarom verkiest God nu juist Israël? Is het omdat zij iets speciaals zijn? Welnee, het is een daad van God en Hij geeft er zelf de reden voor in Deuteronomium 7:6; omdat de Heere hen liefhad en de eed hield die Hij aan hun vaderen gezworen had. Er wordt niet gerekend met Israëls trouw aan God en dat is maar gelukkig.
De profeet Jesaja moet in zijn dagen de tweede, definitieve, terugkeer naar het land aanzeggen. In Jesaja 11:11 staat dat God voor de tweede keer zijn hand zal opheffen om de overgeblevenen van zijn volk te verlossen. De eerste keer was de terugkeer uit de ballingschap naar Babel; de tweede keer is nu aan de gang.
In het Nieuwe Testament zegt Paulus in de brief aan de Romeinen dat de Joden tot jaloersheid gewekt moeten worden door de christenen uit de heidenen. Er staat niet dat de christenen jaloers moeten zijn op de liefde die God dat Joodse volk steeds blijft toedragen. Het is immers genade van God en die verdienen de Joden niet, maar ook de heiden-christenen niet. Genade is gratis, zonder enige verdienste onzerzijds. Door genade staan ook de niet-Joden in de rechte houding ten opzichte van God. Zij hebben nu deel aan alle beloften van Israël omdat zij dichtbij gekomen zijn.
Wat een heerlijke toekomst wacht Israël en ons! De Heer zal als Koning weerkomen, Hij zal genade voor recht laten gelden en wij zullen zijn gemeente zijn. Een onverdiende maar zekere toekomst gaan we tegemoet. Hij zal heel Israël de ogen openen en zij zullen de Messias Jezus kunnen zien. Dan zal het worden als een leven uit de doden, zegt Paulus. Verblijd u met Israël over zo'n trouwe God aan zo'n ontrouwe wereld!
Joop Fonteijne 
 
Een stukje geschiedenis Een stukje geschiedenis

                                                                                                                       
 
 
    De historische Nederlands hervormde kerk is een gebouw dat vele malen
              is gerestaureerd en opgeknapt. Het is allemaal begonnen in 1389. Het
              oudste gebouw van Rockanje is toen gebouwd als Rooms Katholiek
              bedehuis.
              De plaats van de kerk is nagenoeg in het midden van de toenmalige leng-
              temaat van de dorpskern gekozen, om zogezegd "de kerk in het midden"
              te houden.
              De eerste vermelding van een pastoor van de kerk luidt: 
              "Heer Lam  Prochipape in Rockangen".
              Na de reformatie was er in 1574 sprake van de eerste predikant 
              ds. Hector Claaz, sindsdien zijn vele predikanten voorgegaan in Rockanje,
              zoals deze ook worden vermeld op de predikantenborden, die aan de
              kerkmuren hangen. 
              De kerk is door de jaren heen vele malen verbouwd en gerestaureerd.
              Zo werd in 1640 de toren gesloopt en vervangen door een houten
              daktorentje. In 1882 werd de noordmuur van het kerkschip gerestaureerd.
              Dankzij de inzet van de vele vrijwilligers met name via de verkoopdagen
              in de Snuffelloods, kan nog regelmatig onderhoud en restauratie aan dit
              fraaie kerkgebouw plaatsvinden. Ook kon daardoor enkele jaren geleden
              het fraaie Van Oeckelen orgel, geplaatst in 1884, worden gerestaureerd.
              Wie de kerk bezoekt kan constateren, dat dit oudste historische gebouw
              van Rockanje het waard is om behouden te blijven!!  


 
 
 
 
 

Dorpskerk Rockanje


        
       
Willem de Waalstraat 2
       3235 BV  Rockanje

     
          
 
       Elke zondag 09.45 uur
       aanvang van de Dienst


   


        

    De Dienst direct of later
    beluisteren klik  hier...               
                    

     Actuele activiteiten
.3 juni: Kerkfestijn op Voorne.
Zeven kerken openen van 10.00-
16.00uur gezamelijk hun deuren.
In iedere kerkis er 2x een presen-
tatie, voor de Dorpskerk Rockanje
is dit om 11.00 en 14.00 uur. Een 
presentatie in woord en beeld met
verbondenheid als centraal thema.

 


          Jeugdclub

       

        Lees  meer 
        Koffie ochtenden
       Iedereen is welkom
     


        
             Struinen door de duinen
                
    nieuw......  Kijk....   
     
    
 
    
               

        Diverse uitnodigingen


         


  

  
 Bericht van de 
                     Snuffellloods 
     
      
  


          
    

 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.