PKN
  » ANBI 
Hervormde Gemeente Rockanje
bijdrage en belastingaftrek bijdrage en belastingaftrek

Kerkelijke bijdrage en belastingaftrek
 
De Protestantse Kerk in Nederland en al haar zelfstandige onderdelen ( zoals gemeenten, diaconieën
en classes ) zijn  “algemeen nut beogende instellingen “ ( ANBI ). Dit is vastgelegd in een zogenaamde
groepsbeschikking ANBI.
Belangrijkste voordeel van deze “anbi-status” is dat giften, legaten en erfstellingen vrijgesteld zijn van
schenk- en erfbelasting. Giften, bijv. in het kader van de actie Kerkbalans, kunnen door de gever,
binnen de daarvoor geldende randvoorwaarden, voor de zgn. giftenaftrek in aanmerking  komen bij de
inkomstenbelasting.
 
Ook de Hervormde Gemeente Rockanje heeft derhalve deze ANBI-status.
 
Op onze website vindt u een speciale ANBI-pagina met daarop vermeld de gegevens van onze kerk die
we naar buiten moeten publiceren als ook de RSIN-nummers voor zowel de kerkvoogdij als voor de
diaconie.
RSIN staat voor: rechtspersonen-samenwerkingsverbanden-informatie-nummer.
Dit nummer heeft u  nodig als u een gift aan de kerk (b.v. actie Kerkbalans, collectebonnen ) wilt aftrek-
ken van de inkomstenbelasting.
Het RSIN-nummer voor de kerkvoogdij is : 002685784
Het RSIN-nummer voor de diaconie is       : 824102927

 
Verreweg de meeste bijdragen aan  onze gemeente lopen via de kerkvoogdij ( inclusief betaling collecte-
bonnen) ,broodnodig voor de exploitatie. De diaconie ontvangt haar bijdragen via de collecten (deels
contant en deels in bonnen welke bij de kerkvoogdij worden omgeruild voor contanten ) maar ook een
aparte gift is mogelijk, vandaar dat er 2 aparte RSIN-nummers zijn.
 
In de aanhef van dit artikel wordt gesproken over randvoorwaarden voor belastingaftrek.
Geld schenken aan onze kerkelijke instelling kan op 2 manieren.
Hieronder uitgewerkt voor de kerkvoogdij :
 
a- Door ieder jaar een bedrag naar keuze over te  maken voor de actie Kerkbalans, collectebonnen,  
     giften, oudejaarscollecte, Solidariteitskas, bijdrage Vaste Burcht.
     Dit is tot heden verreweg de meest gebruikte wijze van overmaken.
    Om voor  belastingaftrek in aanmerking te komen gelden hier wel voorwaarden in de vorm van
    een drempel van 1% (minimaal € 60 ) en een maximum van 10% van het verzamelinkomen ( de
    som van de inkomens uit box 1,box 2 en box 3 ) , een bedrag dat te vinden is onderaan op de
    aanslag inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen.
b- Door overmaking van een vast bedrag per jaar gedurende minimaal 5 jaar achtereen, de zgn.
    periodieke gift. Deze wordt in een overeenkomst met de kerkvoogdij vastgelegd.
    Deze wijze van doneren is minder bekend maar kan interessant zijn.
    Het voordeel hiervan is dat de aftrek volledig is ,dus zonder de voorwaarden van een drempel
    van 1% en een maximum van 10% om voor aftrek in aanmerking te komen.
    Dit kan dus voor de gever interessant zijn ( alles is aftrekbaar) als ook voor de ontvanger ( de
    kerk kan voor langere tijd op een vaste donatie rekenen ), het evt. fiscale voordeel kunt u
    berekenen met de schenkcalculator ( zie:  http://pkn.schenkcalculator.nl/ ).
    Er wordt dan een Overeenkomst Periodieke Gift met u afgesloten waarin ook de betaling van
    collectebonnen kan worden opgenomen.
    De genoemde overeenkomst is bij de kerkvoogdij verkrijgbaar. Nadat u hem
    ondertekend heeft ingeleverd bij de kerk krijgt u een bevestigingsbrief dat wij  de overeenkomst
    hebben ontvangen. Afspraken zoals de collectebonnen staan er apart op gespecificeerd.
    NB . De overeenkomst en de bevestigingsbrief goed bewaren, de Belastingdienst kan er naar
             vragen.
 
Het College van kerkrentmeesters hoopt u d.m.v. dit schrijven, mede namens het College van diakenen,
enig inzicht te hebben gegeven , een handvat bij de toekenning van uw financiële bijdrage
aan onze kerk.
Ook op de website kunt u dit alles terugvinden en verder zijn we uiteraard altijd graag persoonlijk
bereid een toelichting te geven.
 
 
                                                            College van kerkrentmeesters,mede namens de diaconie.

 
  
 
terug
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.