PKN
  » ANBI 
Hervormde Gemeente Rockanje
ANBI diaconie ANBI diaconie


Algemene gegevens diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
 
Naam ANBI: Hervormde Gemeente te Rockanje
Telefoonnummer (facultatief): Administratie Diaconie : Mw.C.M.Hordijk-van Geest 0181-321789
RSIN/Fiscaal nummer: 824102927
Website adres: http://www.hervormdegemeenterockanje.nl
E-mail:       
Adres: Dorpsweg 27
Postcode: 3235AE
Plaats: Rockanje
Postadres: Postbus 617
Postcode: 3235 ZJ
Plaats: Rockanje
 
De Hervormde Gemeente te Rockanje is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
 
De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).
 
De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op www.protestantsekerk.nl/kerkorde

Samenstelling bestuur: zie Kerkvoogdij onder ANBI.

Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan
Zie Kerkvoogdij onder ANBI.

Vermogensbeheer Diaconie: Het vermogen wordt beheerd door het College van Diakenen onder verantwoording naar de Kerkenraad en de Gemeente.

Beloningsbeleid
De beloning van diakonale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’. Deze regeling is te vinden op www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
 
Zie menubalk onder Diaconie.

Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit. In de kolom begroting van de verkorte Staat van baten en lasten is dit cijfermatig in beeld gebracht. Het College van Diakenen beslist per jaar over de bestedingen, m.u.v. de landelijk verplichte afdrachten.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 
Opbrengsten en Baten Begroting Rekening Rekening
  2021 2021 2020
 
Opbrengsten onroerende zaken  € 19.750,00  €  20.550,00  €  21.273,00
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen  €       25,00   €         13,00  €         19,00
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen  €  2.000,00  €    2.034,00  €     2.035,00
Bijdragen van leden en anderen  €  1.200,00  €     2.616,00  €     1.471,00
Door te zenden collecten en giften  €   3.200,00    €     2.885,00  €     2.373.00
Totaal   €  26.175,00  €   28.098,00  €   27.171.00

Uitgaven en Kosten
Kosten overige niet- kerkelijke eigendommem en inventarissen  €    3.600,00  €   3.38200  €      3.681,00
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties / inventarissen  €          0,00  €      29900  €         300,00
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten  €   2.200,00  €     872,00  €         842,00
Verplichtingen / bijdragen aan andere organen   €   1.660,00  €  1.310,00 €       1.397,00
Kosten beheer , administratie en archief  €      600,00  €      872,00  €         567,00
Rentelasten / bankkosten  €      200,00  €      159,00 €          159,00
Diaconaal werk plaatselijk   €    5.550,00  €   2.354,00   €      9.306,00
Diaconaal werk regionaal / landelijk €   10.000,00  €   9.325,00  €      7.875,00
Diaconaal werk wereldwijd €   30.000,00   €  27.891,00  €    2.4096,00
Afdrachten door te zenden collecten en giften  €    3.000,00  €    2.555,00  €      1.583,00
Totaal lasten  €    56.810,00  €     49.019,00  €      49.806,00
 
Resultaat (baten - lasten)  €   -30.635,00  €    -20.921,00  €     -22.635,00

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.
Onder Lasten beheer en
administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.
terug
 
 
 
 

Dorpskerk Rockanje


        
       
Willem de Waalstraat 2
       3235 BV  Rockanje

     
          
 
       Elke zondag 09.45 uur
       aanvang van de Dienst


   


        

    De Dienst direct of later
    beluisteren klik  hier...               
                    

     Actuele activiteiten
.3 juni: Kerkfestijn op Voorne.
Zeven kerken openen van 10.00-
16.00uur gezamelijk hun deuren.
In iedere kerkis er 2x een presen-
tatie, voor de Dorpskerk Rockanje
is dit om 11.00 en 14.00 uur. Een 
presentatie in woord en beeld met
verbondenheid als centraal thema.

 


          Jeugdclub

       

        Lees  meer 
        Koffie ochtenden
       Iedereen is welkom
     


        
             Struinen door de duinen
                
    nieuw......  Kijk....   
     
    
 
    
               

        Diverse uitnodigingen


         


  

  
 Bericht van de 
                     Snuffellloods 
     
      
  


          
    

 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.