PKN
 
Hervormde Gemeente Rockanje
Dankdag Dankdag
                                           
                                                 Dankdag voor gewas en arbeid

                   
                                                

  

          
 
Kerstviering Kerstviering
 
                                                                                                    
                                                                                                                                    
Beste mensen,


Wat zijn we blij en dankbaar dat Covid meer onder controle lijkt te zijn.
De vooruitzichten voor de kerst zijn positief.
En dat betekent dat we ook weer diensten op kerstavond kunnen houden.
De laatste keer dat we dat konden doen met mensen in de kerk was 2019.
In zowel de Welkomkerk als Dorpskerk wordt verlangend uitgezien naar het voortzetten van de oude traditie.
Vandaar dat er dit jaar, zoals gebruikelijk, twee diensten zijn (volgend jaar is dat wellicht anders).
U kunt dus kiezen of zelfs beide diensten bijwonen.


De dienst in de Welkomkerk begint om 19.30 uur. Medewerking wordt verleend door Ons Genoegen
en Barend van Zijl . En er is een kort woord door de predikant Peterjan van der Wal.


In de Dorpskerk begint die dienst om 22.00 uur. Muzikale omlijsting wordt verzorgd door gospelkoor De Messengers en ds. William Quak verzorgt korte meditaties. Na afloop van de dienst is iedereen welkom in de tent voor een winterse versnapering.


We hopen voor beide bijeenkomsten op een grote opkomst; van zowel de vaste gemeenteleden als mede-dorpsgenoten. Zegt het voort! 
 
Van harte welkom Van harte welkom


  

Welkom op de website van de Hervormde Gemeente Rockanje, behorende tot de Protestanse
kerk in Nederland (PKN). Hier vindt u informatie over onze kerkelijke gemeente.

Rockanje, gelegen aan de Zuidwest kust van het eiland Voorne-Putten staat bekend als familie
badplaats en behoort tot de provincie Zuid Holland. Reeds in 1389 werd er in oude geschriften
en op kaarten melding gemaakt van Rockanje en van de toenmalige dorpskerk. Het blijft
intrigerend om te weten dat sindsdien inwoners van Rockanje hier wekelijks bijeen kwamen in
voor- en tegenspoed, rondom het woord van God : de geopende Bijbel . En ook nu geloven we
dat de kerk een boodschap heeft die van levensbelang is voor een ieder van ons.
De boodschap van heil en verzoening door Jezus Christus De Zoon van God . Zijn lijden,
sterven en opstanding uit de dood heeft ons met God verzoend. Door dat evangelie mogen we
geleid en geïnspireerd worden in onze erediensten en in ons dagelijks leven. Blader op uw
gemak door deze website en zie het als een eerste, uitnodigende kennismaking.Tegelijkertijd is
het een handleiding zowel voor onze kerkleden als voor en ieder die zich bij onze gemeente
betrokken voelt, dus ook voor zomergasten die onze badplaats bezoeken en voor
geïntresseerde inwoners uit deze regio. We hopen dat het u op weg helpt! Vanzelfsprekend
bent u allemaal van harte welkom tijdens onze wekelijkse samenkomsten en verdere
activiteiten waarin Christus centraal mag staan in verkondiging en lofprijzing.

 


        
 

 
ds.W.Quak ds.W.Quak


MEDITATIE
ALS…


de Bijbel nu eens meer zou willen zeggen dan wat er gewoonlijk van is gemaakt? Als het verhaal van de Bijbel - want het is één groot verhaal - nu eens groter zou zijn dan dat het alleen maar gaat over mijn redding in Jezus Christus, hoe belangrijk die ook is? Als het in de Bijbel nu eens om meer zou gaan dan de vraag of ik straks wel in de hemel mag komen? Alsof de hemel trouwens een plek is ergens in het grote heelal en niet veel meer de werkelijkheid van God, die veel dichterbij is dan wij vaak denken of beseffen.


Als…voor mij is het geen vraag. De Bijbel gaat over veel meer, namelijk over de vereniging van hemel en aarde, over Gods werkelijkheid die eens die van ons volledig zal vervullen. Voor mij is dit alles zichtbaar geworden in Jezus Christus. In Hem is God met Zijn grote reddingsoperatie begonnen, die wereldomvattend is. Al eerder had God pogingen ondernomen, maar nu definitief in Jezus Christus. Daarom lezen wij ook in het laatste bijbelboek - en ik zeg het even in mijn eigen woorden - dat de hemel op aarde zal komen, omdat God alles nieuw maakt en in feite in Jezus Christus al nieuw heeft gemaakt.


Dát is de werkelijkheid waarin ik mag staan en leven, temidden van een werkelijkheid die zo vaak nog het tegendeel laat zien. Oorlogen, spanningen, crises, ellende, pijn, vernedering, tranen, grote vraagstukken. Er is veel onzekerheid. Redt de mens het nog? Is er nog hoop voor deze wereld of gaan wij onze ondergang tegemoet? Ook op het persoonlijke vlak kan er veel spelen. Het leven is niet altijd het onbekommerd spelen. Bij tijden kun je daar naar terug verlangen, hoe je als kind, onwetend vaak van alles wat er in de wereld aan de hand was, helemaal op kon gaan in je eigen fantasie en spel.


In die grimmige werkelijkheid van alle dag is er dus een verhaal dat mij houvast geeft. Niet zomaar een verhaal. Ook niet een soort sprookje. Nee, het is een verhaal over Gods eigen werkelijkheid, die niet geïsoleerd blijft van de onze, maar die er juist deel van uit wil maken. Is dát niet de boodschap van Kerst? Immanuël: God met ons. Ja, en wel zó dat wij in het heden vanuit Zijn toekomst mogen leven. Wanneer je dat doet, ben je pas echt ‘woke’. Je leert anders in het leven te staan. Je beseft dat je een taak hebt in het nu, vooral in het uitdragen van de liefde, hét klimaat van Gods toekomst. Je draagt ook de hoop uit. Je schrijft het heden niet af, maar je probeert juist al een klein beetje de hemel op aarde te brengen, in ieder geval je als een verantwoordelijk mens te gedragen. Allereerst naar God toe en vandaaruit naar jezelf, de ander, de samenleving en de schepping. Je sluit je niet op in je christen-zijn, maar je christen-zijn wordt, zoals het is bedoeld, een zoutend zout en een lichtend licht. Juist omdat je van de hoop weet, besef je dat er nog een hoop te doen is. Werk aan de winkel dus!


Als…ja, als het geen Kerst was geworden, als God Zich had teruggetrokken en ons uiteindelijk aan onszelf had overgelaten, ik durf er niet aan te denken. Maar nu?


Heer, maak ons instrumenten van Uw vrede
om daar waar oorlog heerst, daar waar haat is en alles gebroken lijkt,
Uw liefde te brengen.


Dat we vergeving kunnen brengen
daar waar het keihard en onverzoenlijk is.


Dat wij eenheid mogen brengen in een verdeelde, soms verscheurde kerk,
waar Uw kinderen verdwalen en verkillen,
voorbidders mogen zijn van Uw Geest.


Dat wij waarheid mogen laten zien
daar waar mensen de leugen alleen maar kennen.


Dat wij geloof mogen tonen
daar waar mensen vertwijfeld zoeken en roepen om Uw hulp.


Dat wij hoop mogen brengen
op de verschroeide plaatsen van wanhoop,
van het niet meer geloven in de toekomst.


Dat wij licht mogen zijn
daar waar het duister regeert, waar het donker sterker lijkt te zijn.


Dat wij vreugde mogen brengen
op de plekken waar de droefheid de liederen en het lachen heeft verdrongen.


Maak ons gevende mensen
met open handen die naar U verwijzen…


Dank U dat wij mogen geloven in Uw dragende handen
onder ons en onze wereld.


Geprezen zij U Vader, Zoon en Heilige Geest.
(Vrij naar de woorden van St. Franciscus)
Ds. William Quak
 
 
Een stukje geschiedenis Een stukje geschiedenis

                                                                                                                       
 
 
    De historische Nederlands hervormde kerk is een gebouw dat vele malen
              is gerestaureerd en opgeknapt. Het is allemaal begonnen in 1389. Het
              oudste gebouw van Rockanje is toen gebouwd als Rooms Katholiek
              bedehuis.
              De plaats van de kerk is nagenoeg in het midden van de toenmalige leng-
              temaat van de dorpskern gekozen, om zogezegd "de kerk in het midden"
              te houden.
              De eerste vermelding van een pastoor van de kerk luidt: 
              "Heer Lam  Prochipape in Rockangen".
              Na de reformatie was er in 1574 sprake van de eerste predikant 
              ds. Hector Claaz, sindsdien zijn vele predikanten voorgegaan in Rockanje,
              zoals deze ook worden vermeld op de predikantenborden, die aan de
              kerkmuren hangen. 
              De kerk is door de jaren heen vele malen verbouwd en gerestaureerd.
              Zo werd in 1640 de toren gesloopt en vervangen door een houten
              daktorentje. In 1882 werd de noordmuur van het kerkschip gerestaureerd.
              Dankzij de inzet van de vele vrijwilligers met name via de verkoopdagen
              in de Snuffelloods, kan nog regelmatig onderhoud en restauratie aan dit
              fraaie kerkgebouw plaatsvinden. Ook kon daardoor enkele jaren geleden
              het fraaie Van Oeckelen orgel, geplaatst in 1884, worden gerestaureerd.
              Wie de kerk bezoekt kan constateren, dat dit oudste historische gebouw
              van Rockanje het waard is om behouden te blijven!!  


 
 
 
 
 

Dorpskerk Rockanje


        
       
Willem de Waalstraat 2
       3235 BV  Rockanje

     
          
 
       Elke zondag 09.45 uur
       aanvang van de Dienst


   


        

    De Dienst direct of later
    beluisteren klik  hier...               
 

             Diaconie
       
          
   Uitnodiging  ouderen
   Kerstviering 2022
En neem gerust iemand mee


 
 

            Jeugdclub

         
       
  Lees  meer 

        Met elkaar aan tafel

                      
 
 
  
           Koffie ochtenden
       Iedereen is welkom
     


        
           
   Struinen door de duinen
                
 Kijk....   
     
    
 
    
               

        Diverse uitnodigingen


         


  

  
 Bericht van de 
                     Snuffellloods 
     
      
  


          
    

 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.